OSIRIS

7. Verwerken van het toelatingsbesluit door facultair verwerker

Updated on

Zodra de toelatingscommissie een besluit heeft genomen over de toelating van de student, moet dit besluit en - indien van toepassing - de toelatingsvoorwaarden nog worden verwerkt in Osiris door de facultair verwerker. Nadat het besluit is vastgelegd, informeert Student Admissions de student over zijn of haar aanmelding.

Nadat een aanmelding is doorgezet naar de toelatingscommissie, komt de aanmelding binnen in een filter. De status van de rubriek ‘Besluit toelating door Toelatingscommissie’ staat op dit moment op ‘Beoordelen’. De leden van de Toelatingscommissie vullen hun besluit in, en na indienen is het definitieve besluit te zien in de rubriek. De facultaire verwerker moet dit besluit dan verwerken in de rubriek 'Besluit toelaatbaarheid'. De status van de rubriek wordt door de verwerker op ‘(Voorwaardelijk) toegelaten’, ‘Niet toegelaten’ of ‘Niet toegelaten tot master, (voorwaardelijk) toegelaten tot premaster’ gezet. Bij studenten met een Nederlandse vooropleiding kan een student direct worden toegelaten tot een pre-Master, waarbij een gemiddelde cijfereis van toepassing kan zijn. 

Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een Bachelor of Master

Als een student (voorwaardelijk) is toegelaten tot een Bachelor of Master moeten de velden in de Checklist: Besluit toelating door Toelatingscommissie worden ingevuld. Hieronder staat per veld een nadere toelichting.

Checklist: Besluit toelaatbaarheid voor Bachelor aanmeldingen

Checklist: Besluit toelaatbaarheid voor Master aanmeldingen

Diploma toelating

Als een student (voorwaardelijk) is toegelaten, wordt onder ‘Diploma toelating’ het diploma of de diploma’s op basis waarvan de student is toegelaten ingevuld. Dit zijn de diploma’s die de student voor zijn of haar inschrijving moet opsturen. 

Benoem naast het type diploma (bijvoorbeeld HBO) ook altijd de richting van het diploma. Sommige studenten hebben namelijk meerdere diploma's of meerdere studies gevolgd. 

Voorbeelden:

HBO-p Toegepaste Psychologie

WO Bachelor Rechtsgeleerdheid

Bachelor Psychology + Master Psychology 

Als er eventuele cijfer- of vakeisen zijn, kunnen deze worden vermeld onder Overige voorwaardenStudent Admissions vraagt in dit geval naast het diploma ook een gewaarmerkte kopie op van de cijferlijst met de bijbehorende eisen, zodat gecontroleerd kan worden of hieraan wordt voldaan. 

Voorbeelden van deze eisen zijn:

 • Een bepaald GPA/gemiddelde
 • Bepaalde vakken waarin examen moet worden gedaan
 • Een minimaal cijfer voor een bepaald vak 

Er kunnen alleen eisen worden doorgegeven voor het laatste jaar. De cijfers en vakken van de jaren daarvoor kunnen namelijk worden gecontroleerd in de uploads van de student. 

Twee soorten diploma's om op te letten, zijn:

Het Poolse middelbare schooldiploma

De correcte naam is Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego. Dit diploma bevat de cijfers voor de eindexamens die gelijk staan aan VWO niveau.

GCSE en GCE A-levels

De GCSE en GCE A-levels die een student heeft of gaat behalen, worden genoemd in de diplomawaardering. Omdat de combinatie van beide gelijk staat aan VWO, moeten beide ook benoemd worden in Diploma toelating. Voorbeeld:

GCSEs + GCE A-levels

Benoem daarnaast in Overige voorwaarden welke A-levels de student moet behalen (als ze nog niet klaar zijn met hun diploma), hoeveel A-levels er minimaal nodig zijn en wat het minimale cijfer is dat behaald moet worden. Als er geen specifieke A-levels worden aangegeven, wordt de student alleen geïnformeerd over het minimale aantal A-levels en het benodigde cijfer.

Taaleis Engels

In het veld ‘Taaleis’ wordt voor zowel de Engelse als Nederlandse taaleis aangegeven wat op de student van toepassing is. Bij de Engelse taaleis kan gekozen worden uit ‘Vrijstelling op basis van vooropleiding’, ‘Vrijstelling ivm uitzonderlijke situatie' (in het geval van een bijzondere situatie), ‘Huidig certificaat geaccepteerd’ (verwijzend naar het certificaat dat al door de student is gedeeld) of ‘(Nieuw) certificaat nodig’.

Als wordt gekozen voor de optie 'Vrijstelling ivm uitzonderlijke situatie' moet ook het veld Uitzonderlijke situatie taaleis worden ingevuld. Hierin kan worden toegelicht wat de uitzonderlijke situatie is.

Onvoldoende of verlopen Engelse taalcertificaten mogen niet worden geaccepteerd. Er wordt hierbij gekeken naar de eisen zoals deze op de website staan. De Bachelor eisen staan hier, en de Master eisen staan hier. Studenten die een nieuw certificaat moeten aanleveren, worden ook op deze eisen gewezen.

De Bachelor aanmeldingen van studenten met een Nederlandse vooropleiding (INK-NL) hebben andere opties voor de Engelse taaleis, die verwijzen naar een VWO deelcertificaat of een taalcertificaat Engels (IELTS, TOEFL, CAE/CPE). Zie de opties hieronder.


Taaleis Nederlands

Bij de Nederlandse taaleis kan gekozen worden uit ‘Vrijstelling op basis van vooropleiding’ (zie de regeling aanmelding en inschrijving), ‘Vrijstelling obv toets Radboud in'to Languages’ (bijvoorbeeld bij studenten met een Nederlandse nationaliteit, maar geen geaccepteerd diploma volgens de regeling), ‘Huidig taalcertificaat Nederlands (NT2) geaccepteerd’, ‘Taalcertificaat Nederlands (NT2) nodig’, 'Huidige vwo-deelcertificaat Nederlands geaccepteerd' en 'Vwo-deelcertificaat Nederlands nodig'.

Als een student volgens de Regeling aanmelding en inschrijving in aanmerking komt voor een vrijstelling van de Nederlandse taaleis mag geen Nederlands taalcertificaat worden gevraagd.

Wiskunde certificaat (Bachelor aanmeldingen en INK-NL Premasters)

Bij alle Bachelor studenten en Premaster studenten met een Nederlandse vooropleiding is een apart veld toegevoegd voor het Wiskunde certificaat. Hierin kan worden aangegeven of een student nog een wiskunde certificaat moet aanleveren (nieuw certificaat nodig), of het huidige wiskunde certificaat geaccepteerd is (huidig certificaat geaccepteerd) of dat de eis niet van toepassing is (geen). 

De Premaster studenten hebben daarnaast ook als optie Statistiektoets pre-master CAOS/Sociologie (http://www.ru.nl/statistiektoets-premaster).

Huidig certificaat geaccepteerd kan alleen gekozen worden als een student ook daadwerkelijk een apart wiskunde certificaat behaald heeft. 

Als de student in de vooropleiding wiskunde als vak heeft gevolgd, hoeft er niet te worden gekozen voor 'Huidig certificaat geaccepteerd', maar kan 'Geen' geselecteerd worden. De student hoeft namelijk geen apart certificaat aan te leveren, maar de eis wordt binnen hun diploma voldaan. Als de student een vrijstelling krijgt voor wiskunde op basis van een bepaalde vooropleiding, zorg er dan wel voor dat dit diploma en/of de cijferlijst ook gevraagd wordt in het toelatingsbesluit.

Studenten met een buitenlandse vooropleiding die een Wiskunde certificaat moeten aanleveren, worden in hun toelatingsbesluit verwezen naar http://www.ru.nl/english/education/study-radboud/vm/mathematics-requirements/. Studenten met een Nederlandse vooropleiding worden in hun toelatingsbesluit verwezen naar https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating-inschrijving/vereisten-wiskunde-2022-2023/. Beide websites bevatten een overzicht van alle geaccepteerde Wiskunde certificaten per opleiding.

Aanvullende certificaten

Onder ‘Aanvullende certificaten’ kan een intake interview met een professor of GMAT certificaat worden gevraagd met een score van minimaal 600 of 610. Als er geen aanvullende eisen zijn, wordt gekozen voor ‘Geen’. In het veld ‘Overige voorwaarden’ kunnen eventuele andere voorwaarden worden opgegeven, bijvoorbeeld een Boswell/CCVX certificaat (natuurkunde, scheikunde, e.d.) of ander certificaat. De onderste twee velden worden leeggelaten.

Cijfereisen en overige voorwaarden

Als de overige voorwaarden niet volledig in het veld passen, kan gebruik gemaakt worden van de Interne aantekeningen (onderin de aanmelding). Zorg er in dat geval voor dat in overige voorwaarden 'zie interne aantekeningen' of SIN (see internal notes) staat. 

In het veld Cijfereisen en overige voorwaarden kunnen alle overige voorwaarden benoemd worden. Een aantal voorbeelden:

Cijfer- of vakeisen

Student Admissions vraagt in dit geval naast het diploma ook een gewaarmerkte kopie op van de cijferlijst met de bijbehorende eisen, zodat gecontroleerd kan worden of hieraan wordt voldaan. 

Voorbeelden van deze eisen zijn:

 • Een bepaald GPA/gemiddelde
 • Bepaalde vakken waarin examen moet worden gedaan
 • Een minimaal cijfer voor een bepaald vak 

Er kunnen alleen eisen worden doorgegeven voor het laatste jaar. De cijfers en vakken van de jaren daarvoor kunnen namelijk worden gecontroleerd in de uploads van de student. Voorbeelden:

Biology taken in the final year of high school with a grade of 15

Mathematics taken in the final year with a grade of 5

Physics taken as exam subject with a grade of 10

Aanvullende certificaten

Daarnaast kunnen ook aanvullende certificaten worden gevraagd, zoals een VWO deelcertificaat in een bepaald vak. Er zijn hierbij twee opties:

Student heeft al een certificaat behaald

Als een student al een certificaat voor een vak heeft behaald en de scores voldoen, dan kun je dit aangeven door [Vak] certificaat geaccepteerd. Student Admissions zorgt er dan voor dat we een gewaarmerkte kopie van dit certificaat ontvangen voor onze administratie. Voorbeeld:

Scheikunde certificaat geaccepteerd

SAT geaccepteerd

Student moet nog een certificaat behalen

Als een student een nieuw certificaat moet behalen, dan kun je dit aangeven door [Vak] certificaat nodig. Als het certificaat bij een bepaalde instelling (zoals CCVX) behaald moet worden, geef dit dan ook aan. Student Admissions zal standaard verwijzen naar de eisen zoals die op de programmawebsite staan, en altijd certificaten op VWO-niveau opvragen. Voorbeelden:

Certificaat Biologie nodig

Certificaten Scheikunde en Natuurkunde van CCVX of Boswell-Bèta nodig

4 AP certificates with a minimum grade of 3 out of 5

Als de student een vrijstelling krijgt voor een vak op basis van een bepaalde vooropleiding, zorg er dan voor dat dit diploma en/of de cijferlijst ook benoemd wordt in het toelatingsbesluit. Student Admissions zorgt er dan voor dat de juiste documenten worden opgevraagd. 

Het diploma kan worden benoemd in Diploma toelating en een cijferlijst (bijvoorbeeld van het eerste jaar van een universitaire studie) in Overige voorwaarden. Voorbeelden:

Vrijstelling Wiskunde op basis van HBO-p

Vrijstelling Natuurkunde op basis van HBO 

Studiekeuzecheck (Bachelor)

Bij Bachelorstudenten die zich hebben aangemeld voor een niet-selectieve opleiding zijn drie 'Voorwaardelijk toegelaten' opties zichtbaar, die te maken hebben met de Studiekeuzecheck. Wat hier moet worden ingevuld, hangt af van het antwoord bij de Checklist: Study Compatibility Check door opleiding.

De opties zijn: 

 • SCC positief (als er bij de checklist Positief (door Osiris) staat)
 • SCC beoordelen (als er bij de checklist Beoordelen staat)
 • SCC niet van toepassing (als er bij de checklist Niet van toepassing staat)

Voor meer informatie over dit proces en de vervolgstappen, zie Studiekeuzecheck.

Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een pre-Master (buitenlandse vooropleiding)

In het geval dat een student is afgewezen voor een Master, maar is toegelaten tot een pre-Master, worden alle velden ingevuld. De eerste vier velden worden ingevuld met de inschrijfeisen voor de pre-Master (zie ook Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een Bachelor of Master), en de onderste twee velden worden ingevuld met de afwijzingsreden(en) voor de Master (zie ook Student is niet toegelaten tot een Bachelor of (pre-)Master).

Het is bij de toelating mogelijk om een bestand toe te voegen, zoals een pre-Master programma beschrijving. Dit bestand wordt dan ook toegevoegd aan het toelatingsbesluit. Het bestand kan worden toegevoegd in het menu 'Uploads' door te klikken op het groene plus-teken.

Als rubriek moet worden gekozen voor 'Besluit toelating door Toelatingscommissie' en als vraag 'Pre-master programma'. Daarna kan door middel van 'Choose file' het bestand worden gekozen en toegevoegd. Het bestand is daarna ook zichtbaar in de aanmelding in het toelatingsbesluit.

Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een pre-Master (Nederlandse vooropleiding)

In tegenstelling tot studenten met een buitenlandse vooropleiding hoeven studenten met een Nederlandse vooropleiding zich niet eerst voor een Master aan te melden, maar zij kunnen zich direct aanmelden voor de pre-Master. In het besluit hoeft dus alleen worden vastgelegd of de student is toegelaten of niet, en wat de toelatingseisen (zie Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een Bachelor of Master) of afwijzingsredenen (zie Student is niet toegelaten tot een Bachelor of (pre-)Master) zijn. 

Bij de pre-Master aanmeldingen van een aantal faculteiten kan een gemiddelde cijfereis worden gevraagd.

Het is bij de toelating mogelijk om een bestand toe te voegen, zoals een pre-Master programma beschrijving, ter interne communicatie. Dit bestand wordt niet toegevoegd aan het toelatingsbesluit of op een andere manier aan de student gestuurd. Het bestand kan worden toegevoegd in het menu 'Uploads' door te klikken op het groene plus-teken.

Als rubriek moet worden gekozen voor 'Besluit toelating door Toelatingscommissie' en als vraag 'Pre-master programma'. Daarna kan door middel van 'Choose file' het bestand worden gekozen en toegevoegd. Het bestand is daarna ook zichtbaar in de aanmelding in het toelatingsbesluit.

Student is niet toegelaten tot een Bachelor of (pre-)Master

Als een student niet is toegelaten, wordt de reden hiervoor opgegeven in het veld ‘Reden afwijzing’. Hiervoor kan worden gekozen uit ‘Niveau vooropleiding onvoldoende’, ‘Onvoldoende niveau wiskunde’, ‘Onvoldoende relevante vakken in de vooropleiding’, of een combinatie van beide. Eventuele andere redenen, zoals onvoldoende stage ervaring, kunnen worden toegevoegd onder ‘Andere reden afwijzing’. De overige velden worden niet ingevuld.

Verwoord de andere redenen altijd in het Engels, zodat ze op deze wijze kunnen worden overgenomen in het toelatingsbesluit dat naar de student wordt verstuurd.

Selectieve (2-staps) (pre-)Masters

Er zijn een aantal selectieve Masters, waarvoor een aparte procedure is ingericht. Het betreft de volgende programma's:

 • Behavioural Science (research)
 • Artificial Intelligence, specialisatie Cognitive Computing
 • Social Cultural Sciences (research)
 • Cognitive Neuroscience (research)
 • Historical, Literary and Cultural Studies (Research)      
  • Historical Studies (research)
  • Art and Visual Culture (research)
  • Literary Studies (research)
 • International and European Law (alle specialisaties)
 • Linguistics and Communication Sciences (research)
 • Molecular Mechanisms of Disease (research) 
 • Medical Biology
 • Biology, specialisatie Microbiology
 • Philosophy (research) (alle specialisaties)
 • 2-jarige educatieve masters
 • Tandheelkunde
 • Onderneming & Recht
 • Europese Studies (Nederland-Duitsland-Studies)
 • Gezondheidszorgpsychologie

Daarnaast zijn er drie selectieve pre-Masters:

 • Artificial Intelligence, specialisatie Cognitive Computing
 • Biomedische Wetenschappen
 • Geneeskunde

Voor de student betekent dit dat hij/zij andere documenten moet uploaden, die zijn afgestemd met de faculteit en zijn ingericht in de aanmeldprocedure in OSIRIS. Daarnaast zijn er met betrekking tot het toelatingsbesluit meer keuzes beschikbaar, namelijk:

Student is niet toegelaten

Als een student is afgewezen, moeten de afwijzingsredenen worden opgegeven. Zie voor verdere instructies ook Student is niet toegelaten tot een Bachelor of (pre-)Master.

Bij selectieve masters mag een student niet alleen op basis van de motivatiebrief worden afgewezen. Als de brief onvoldoende is, moet daarnaast een tweede afwijzingsreden worden opgegeven.

Als een student is afgewezen, ontvangt hij/zij de mail in het template AO-SEL-REJ-VOOR. Hierin wordt de student geïnformeerd dat hij/zij niet is toegelaten tot de selectieprocedure van het programma. Zie een voorbeeld van de mail hieronder.

Student is toegelaten en automatisch geplaatst

Als een student kan worden toegelaten en ook automatisch geplaatst kan worden, moet het toelatingsbesluit ingevuld worden. Zie hiervoor ook Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een Bachelor of Master, Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een pre-Master (Nederlandse vooropleiding) en Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een pre-Master (buitenlandse vooropleiding).

De student ontvangt hierna een reguliere toelatingsemail waarin hij/zij wordt geïnformeerd over de toelating en verdere stappen voor de inschrijving.

Bij aanmeldingen voor Behavioural Science, Cognitive Neuroscience, Social Cultural Sciences en Artificial Intelligence, specialisatie Cognitive Computing wordt aan de toelatingsmail in de eerste alinea toegevoegd dat de student is toegelaten én geplaatst.

Student is toegelaten tot de plaatsingsprocedure

Als een student kan worden toegelaten tot de plaatsingsprocedure wordt deze optie gekozen. Daarna moet het toelatingsbesluit ingevuld worden. Zie hiervoor ook Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een Bachelor of Master, Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een pre-Master (Nederlandse vooropleiding) en Student is (voorwaardelijk) toegelaten tot een pre-Master (buitenlandse vooropleiding).

"Plaatsing" wordt als eis toegevoegd aan de toelatingsvoorwaarden van deze student, en hij/zij ontvangt de mail in het template AO-SEL-MAPM-ADM. Hierin wordt de student geïnformeerd dat hij/zij is toegelaten tot de plaatsingsprocedure, en dat meer informatie vanuit de faculteit volgt. Zie voor een voorbeeldtekst hieronder.

Nadat is gekozen voor de optie 'Toegelaten tot de plaatsingsprocedure' wordt een nieuwe checklist toegevoegd in OSIRIS, namelijk de Checklist: Plaatsingsprocedure. Hierin kan na afloop van de selectieprocedure worden aangegeven of de student is geplaatst, op de wachtlijst geplaatst of niet geplaatst.

Student is niet geplaatst

Als een student niet is geplaatst, ontvangt hij/zij de mail in het template AO-SEL-MAPM-REJ. Hierin wordt de reden opgegeven zoals deze is ingevuld in het veld 'Reden bij niet geplaatst'. 

Student is geplaatst

Als een student na de selectieprocedure is geplaatst, dan ontvangt hij/zij een automatische mail ter informatie (AO-SEL-MAPM-GEP). De eis van plaatsing wordt uit de  inschrijfvoorwaarden verwijderd door een medewerker van Student Admissions. De status van de checklist komt daarna op Geplaatst - verwerkt door SA.

Student staat op de wachtlijst

Als een student op de wachtlijst wordt geplaatst, wordt hij/zij hierover vanuit Student Admissions niet geïnformeerd. Indien gewenst, kan de faculteit de student hierover wel informeren. Studenten die op de wachtlijst zijn geplaatst, zijn terug te vinden in het filter OPL Plaatsing - op wachtlijst.

Als een student vanaf de wachtlijst uiteindelijk wel of niet wordt geplaatst, worden de stappen gevolgd zoals hierboven beschreven.

Gemiddelde cijfereis (Nederlandse vooropleiding)

Naast het invullen van het diploma toelating, de taaleisen en eventuele aanvullende certificaten kan voor pre-Master aanmeldingen bij NSM, FTR en FdR en Bachelor aanmeldingen bij FdR en FdL van studenten met een Nederlandse vooropleiding ook worden aangegeven of er sprake is van een gemiddelde cijfereis. De antwoordopties zijn hierbij:

 • Nee
 • Ja, standaard gemiddelde (dit is per faculteit ingericht, bijvoorbeeld minimaal 7,0 bij FTR)
 • Ja, anders (de precieze eisen worden ingevuld onder 'Overige voorwaarden')

Meer informatie over de verwerking van de cijferlijst is hier te vinden.

Hogerejaarsverzoek

Als het dossier door een medewerker van Student Admissions bij de controle is beoordeeld als Compleet wordt de rubriek Hogerejaarsverzoek actief. In deze rubriek moet de faculteit extra vragen beantwoorden. De vervolgstappen staan in deze rubriek ook beschreven. 

Er is geen apart filter voor aanmeldingen met een hogerejaarsverzoek. Deze aanmeldingen staan in het "normale" filter voor toelatingsbesluiten.

Student mag instromen in hogere jaar

Als de student mag instromen in een hoger jaar, dan ontvangt hij/zij een normale (voorwaardelijke) toelatingsmail van Student Admissions. De procedure verloopt dan verder hetzelfde.

Student mag niet instromen in hogere jaar, en ook niet in eerste jaar

Als de student niet mag instromen in een hoger jaar en ook niet in het eerste jaar, dan ontvangt hij/zij de afwijzingsmail van Student Admissions. Hierin wordt ook aangegeven dat de student ook niet in het eerste jaar kan starten.

Student mag niet instromen in hogere jaar, maar wel in eerste jaar

Als de student niet mag instromen in een hoger jaar, maar wel in het eerste jaar, dan ontvangt de student een (automatische) mail met het verzoek om in OSIRIS Application aan te geven of hij/zij hiermee akkoord gaat. De rubriek Informeren student door Student Admissions staat dan op Wacht op student (VVI en/of hogerejaars).

Student gaat akkoord

Als de student akkoord gaat, ontvangt hij/zij de normale (voorwaardelijke) toelatingsmail. CSA zet het hogerejaarsverzoek van de student bij de inschrijving om naar Nee. Deze aanmeldingen zijn te vinden in het filter CSA = CSA hogerejaarsverzoek omzetten naar 'nee'. De student hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden in Studielink.

Student gaat niet akkoord

Als de student niet akkoord gaat, dan ontvangt hij/zij een automatisch bericht dat de aanmelding wordt geannuleerd. De rubriek Informeren student door Student Admissions krijgt automatisch de status E-mail verstuurd. De aanmelding wordt daarna door CSA geannuleerd, die de aanmelding vindt in het filter CSA hogerejaarsverzoek, student niet akkoord 1e jaar, aanmelding intrekken.

Verzoek verlate inschrijving

Als het dossier door een medewerker van Student Admissions bij de controle is beoordeeld als Compleet wordt de rubriek Verzoek Verlate Inschrijving actief. In deze rubriek moet de faculteit extra vragen beantwoorden. De vervolgstappen staan in deze rubriek ook beschreven.

De werkwijze is als volgt:

 1. Vul de gewenste antwoorden in (als de datum akkoord is, hoef je alleen de eerste vraag te beantwoorden)
 2. Klik op ‘Opslaan’
 3. Het proces zal zelf de juiste status kiezen. Pas deze dus NIET aan.

Er is geen apart filter voor aanmeldingen met een verzoek verlate inschrijving. Deze aanmeldingen staan in het "normale" filter voor toelatingsbesluiten.

Student mag starten op gewenste ingangsdatum

Als de student mag starten op de gewenste ingangsdatum wordt de toelating zoals normaal verwerkt. De student ontvangt dus de reguliere (voorwaardelijke) toelatingsmail, met als enige verschil een andere startdatum en inschrijfdeadline.

De inschrijfdeadline wordt gezet op de dag voor het begin van de studie. Als een student per 1 oktober mag beginnen, wordt de inschrijfdeadline dus 30 september.

Student mag niet starten op gewenste ingangsdatum, maar wel op een andere datum in hetzelfde academisch jaar

Als de student niet mag starten op de gewenste ingangsdatum, maar wel op een andere datum in hetzelfde academisch jaar, dan ontvangt de student een (automatische) mail met het verzoek om in OSIRIS Application aan te geven of hij/zij hiermee akkoord gaat. De rubriek Informeren student door Student Admissions staat dan op Wacht op student (VVI en/of hogerejaars).

Student gaat akkoord

Als de student akkoord gaat, ontvangt hij/zij de normale (voorwaardelijke) toelatingsmail met als enige verschil een andere startdatum en inschrijfdeadline. CSA past daarna de ingangsdatum bij de inschrijving van de student aan. Deze aanmeldingen zijn te vinden in het filter CSA = CSA VVI student akkoord met alternatief, startdatum aanpassen

Student gaat niet akkoord

Als de student niet akkoord gaat, dan ontvangt hij/zij een automatisch bericht dat de aanmelding wordt geannuleerd. De rubriek Informeren student door Student Admissions krijgt automatisch de status E-mail verstuurd. De aanmelding wordt daarna door CSA geannuleerd, die de aanmelding vindt in het filter CSA VVI afgewezen, aanmelding intrekken.

Student mag niet starten op gewenste ingangsdatum, maar wel op een andere datum in een ander academisch jaar

Als de student niet mag starten op de gewenste ingangsdatum, maar wel op een andere datum in een ander academisch jaar, dan ontvangt hij/zij een automatische mail met de datum die wél mogelijk is en dat er een nieuw inschrijfverzoek moet worden ingediend in Studielink als de student hiervan gebruik wilt maken. In de mail wordt ook aangegeven dat de huidige aanmelding zal worden teruggetrokken. CSA vindt de aanmelding in het filter CSA VVI afgewezen, aanmelding intrekken. De status van Informeren staat bij deze studenten automatisch op Email verstuurd.

Direct toelaatbare studenten

Studenten met een direct toelaatbare Nederlandse vooropleiding die een verzoek verlate inschrijving indienen, worden ook via OSIRIS behandeld. Nadat ze zijn gekoppeld, komen ze in het reguliere toelatingsbesluit filter (OPL toelatingsbesluit en OPL toelatingsbesluit NL) binnen, maar er is ook een apart filter ingericht (OPL VVI beoordelen (direct toelaatbare studenten) met alleen deze studenten.

De werkwijze bij deze studenten is hetzelfde als bij studenten met een niet direct toelaatbare Nederlandse vooropleiding. Het enige verschil is dat bij een alternatieve startdatum in hetzelfde academische jaar geen voorwaarden voor een toelatingsbesluit hoeven worden ingevuld. Er is namelijk geen toelatingsbesluit nodig.

Premasterpakket

Bij premasterstudenten moet altijd het aantal EC worden ingevuld waaruit de premaster bestaat. Dit kan worden ingevuld in het veld 'Aantal ECTS pre-master' in 'Checklist: Besluit toelating'. Daarnaast kan in het veld 'Pre-masterprogramma' worden verwezen naar het studieprogramma, bijvoorbeeld met een websitelink of een opsomming van te volgen vakken.

De tekst die in het veld 'Pre-master programma' staat, wordt letterlijk overgenomen in communicatie naar de student, zie ook de waarschuwing achter de titel van het veld.

Voor de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, de Faculteit der Managementwetenschappen en de Faculteit der Sociale Wetenschappen kunnen het premasterpakket en vrijstellingen van het standaardpakket in Osiris worden vastlegd.

In het formulier van de student (Formulier: Toelating) is te zien of de student een vrijstelling heeft aangevraagd bij de vraag 'Vrijstelling [faculteit]'. Als de student hier 'Ja' antwoordt, moeten zij het bijbehorende formulier uploaden.

In de 'Checklist: Besluit toelating' zijn vragen toegevoegd waarin kan worden aangegeven wat het premasterpakket van de student is. 'Vrijstellingen toegewezen?' is een dropdown menu met drie antwoordopties: 'ja', 'nee' en 'geen vrijstellingen aangevraagd'.

Als er vrijstellingen zijn toegekend, ook als dit niet alle aangevraagde vrijstellingen zijn, kies dan 'Ja'. Als er geen enkele vrijstelling is toegekend, kies dan voor 'Nee'.

Als er wijzigingen in het premasterpakket zijn, volg dan de instructies in 8. Wijzigen van het toelatingsbesluit door facultair verwerker

Ja

Als er vrijstellingen zijn toegekend, ook als dit niet alle aangevraagde vrijstellingen zijn, kies je 'Ja'. Als daarnaast het besluit op 'Voorwaardelijk toegelaten' staat, en je de aanmelding hebt opgeslagen, verschijnt er een nieuwe checklist: 'Vrijstellingen'.

Je kunt in deze nieuwe checklist aangeven welke vrijstellingen zijn toegewezen. Gebruik één veld per cursus/onderdeel. De inhoud van deze velden zal in de communicatie naar de student worden gebruikt. De volgende notering kan bijvoorbeeld als template worden aangehouden:

Naam cursus - Cursuscode (Aantal EC)

Een aantal opleidingen/faculteiten heeft naast de velden voor de cursussen ook velden met ‘administratie’ in de naam, bijvoorbeeld ‘Vrijstelling 1 administratie’. Dit is alleen ingericht voor degenen die hiervoor de wens hebben uitgesproken. Dit veld is bedoeld voor interne administratie omtrent de vrijstellingen. De inhoud hiervan wordt niet gedeeld met de student, en is dus vrij te gebruiken naar eigen inzicht.

Als je de vrijstellingen hebt ingevoerd, zet de Checklist dan om van 'In behandeling' naar ‘Afgehandeld’, en sla de aanmelding op. Dit zorgt ervoor dat de student op het juiste moment een e-mail ontvangt over de vrijstellingen.

In het veld 'Reden vrijstelling(en) afgewezen' kan optioneel een afwijzingsreden worden opgegeven, die naar de student wordt gecommuniceerd. In de mail komt sowieso altijd de onderstaande tekst te staan, eventueel aangevuld met de afwijzingsreden (indien opgegeven). Zorg er voor dat de afwijzingsreden is opgeschreven in de voertaal van de student. Deze is zichtbaar in het veld 'Voertaal' bovenin de aanmelding.

Nee

Als de vrijstellingsverzoeken van de student allemaal zijn afgewezen, kies je 'Nee'. In het veld 'Reden vrijstelling(en) afgewezen' kan optioneel een afwijzingsreden worden opgegeven, die naar de student wordt gecommuniceerd. 

De tekst ziet er altijd als volgt uit, eventueel aangevuld met de afwijzingsreden (indien opgegeven). Zorg er voor dat de afwijzingsreden is opgeschreven in de voertaal van de student. Deze is zichtbaar in het veld 'Voertaal' bovenin de aanmelding.

Als een deel van de vrijstellingsverzoeken wél is toegekend, kies dan voor 'Ja' en volg de instructies hierboven.

Geen vrijstellingen aangevraagd

Als een student geen vrijstellingen heeft aangevraagd, kun je voor je eigen administratie deze optie kiezen. Je hoeft verder niets te doen met de rubriek.

Nadat de aanmelding is beoordeeld en het besluit is ingevuld in de rubriek ‘Besluit toelating door Toelatingscommissie’ wordt de status van de rubriek ‘Behandeling door facultaire verwerker’ op ‘Dossier verwerkt’ gezet. De aanmelding wordt dan automatisch doorgezet naar ‘Informeren student door Admissions Office’, en de status van deze rubriek komt te staan op ‘Informeren’.

Previous Article 6. Aanmelding doorzetten naar de toelatingscommissie
Next Article 8. Wijzigen van het toelatingsbesluit door facultair verwerker