OSIRIS

Hoe zorg ik er voor dat er van een OSIRIS cursus een course offering wordt gemaakt in het LMS?

Updated on

In deze werkinstructie wordt stap voor stap uitgelegd waarop gelet moet worden bij het aanmaken van een cursus indien gewenst is dat er voor die cursus een course offering in het LMS moet worden aangemaakt.

Het LMS waar de Radboud Universiteit gebruik van maakt is Brightspace. Een globale beschrijving van de OSIRIS Brightspace koppeling is hier te vinden: Globale werking Brightspace koppeling

Dit artikel beschrijft de situatie waarin de cursus nog niet bestaat. Bestaat de cursus al en wordt er besloten om de cursus nog een keer aan te bieden, dan hoeven niet alle stappen gevolgd te worden. Aangezien in Brightspace een course offering per aanvangsblok wordt aangemaakt volstaat het in die situatie om uitsluitend de stappen 'Geef de aanvangsblokken op' en 'Maak eventueel meerdere werkvormgroepen per werkvorm' te volgen.

Maak een cursus aan

 1. Ga naar menu 1.1 Cursus - Zoek
 2. Klik op de groene plus om een cursus toe te voegen

Vul de basisgegevens van de cursus

 1. De cursuscode is 1 van de velden die gebruikt wordt bij het samenstellen van de code van de course offering in het LMS. Daarnaast wordt voor elke uniek cursuscode die gebruikt wordt in de koppeling een Course template aangemaakt.
 2. Alleen cursussen uit het huidige collegejaar en toekomstige collegejaren worden naar het LMS gestuurd. Wijzigingen aan cursussen met oudere collegejaren worden genegeerd.
 3. De korte naam Nederlands wordt gebruikt om (samen met het collegejaar) het veld Name van de Course offering mee te vullen. Voorbeeld: 1718 Inleiding Management.
 4. Het coördinerende onderdeel wordt in het LMS gebruikt om Departments aan te maken. Vervolgens worden de Course offerings en Course templates aan het betreffende Department gehangen.
 5. Het veld 'Cursus naar LMS?' bepaalt of de cursus naar het LMS wordt gestuurd. Cursussen waarvoor geen Course offerings en Course templates moeten worden aangemaakt in het LMS moeten in dit veld dus de waarde 'Nee' krijgen.
  * Als Nee gekozen is en later wordt alsnog besloten om de cursus toch naar het LMS te sturen, dan kan het veld alsnog op Ja gezet worden. Eventuele inschrijvingen van studenten op de cursus die dan al zijn gedaan, worden op dat moment alsnog verstuurd naar het LMS.
 6. Vul verder alle velden zoals je normaal ook zou doen bij het maken van een cursus. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Geef de werkvormen op

 1. Ga naar het tabblad Werkvormen
 2. Kies de juiste werkvorm uit de waardelijst. De code van de werkgroep wordt gebruikt in het Name en het Code veld van de Groups in het LMS.
 3. Pas eventueel de Omschrijving (Engels) van de werkvorm aan. Dit veld wordt in het LMS gebruikt bij de naamgeving van de Groupcategory van de Groups die worden aangemaakt
 4. Met het veld 'Groepen naar LMS?' kan je per werkvorm bepalen of er een Groupcategory en Groups aangemaakt worden voor deze werkvorm. En het bepaald of de werkvormgroepinschrijvingen van studenten worden overgezet naar het LMS.
  -Wordt hier Ja gekozen dan zal er voor de werkvorm een Groupcategory gemaakt worden en voor alle onderliggende werkvormgroepen Groups. Daarnaast worden de studenten enrolled op deze Groups in het LMS.
  -Wordt hier Nee gekozen dan wordt er voor deze werkvorm geen Groupcategory en Groups aangemaakt EN worden eventuele inschrijvingen op deze werkvormgroepen niet over gezet naar het LMS.
  -Als je in eerste instantie Nee kiest en later alsnog Ja kiest zullen alsnog de Groupcategory en Groups aangemaakt worden alsmede worden eventuele inschrijvingen die reeds gedaan zijn op deze werkvormgroepen alsnog over gezet naar het LMS.
 5. Vul andere velden indien gewenst en/of verplicht voor OSIRIS in en klik op 'Opslaan'.

Geef de aanvangsblokken op

 1. Ga naar het tabblad Blokken.
 2. Geef het juiste aanvangsblok op. Voor elk aanvangsblok dat aan de cursus wordt toegevoegd wordt in het LMS een Course offering aangemaakt.
 3. Klik op 'Opslaan'.
 4. Geef bij de werkvormen op in welk blok deze werkvormen plaatsvinden.
 5. Vul eventuele andere gewenste en/of verplichte velden en klik op 'Opslaan'.

Koppel docenten aan de cursus

Let op: een docent kan in OSIRIS meerdere rollen hebben bij een cursus. In het LMS heeft een docent altijd 1 rol per course offering. De koppeling tussen OSIRIS en het LMS zorgt er voor dat, als een docent in OSIRIS meerdere rollen heeft, alleen de 'hoogste' rol bij de course offering in het LMS enrolled wordt. Onderstaande tabel toont welke OSIRIS rol leidt tot welke LMS rol.

 1. Ga naar het tabblad Docenten
 2. Koppel 1 of meerdere docenten aan de cursus
 3. Geef de docent de juiste rol. Zie bovenstaande tabel om te zien welke OSIRIS rol tot welke rol in het LMS bij de course offering leidt.
 4. Vul eventuele andere gewenste en/of verplicht velden in en klik op 'Opslaan'

OSIRIS heeft naast de hierboven genoemde rollen nog meer rollen.  

Kies je een OSIRIS rol die NIET in bovenstaande tabel staat, dan zal er geen enrollment voor de docent gedaan worden in het LMS.

Maak eventueel meerdere werkvormgroepen per werkvorm

Standaard hangt aan elke combinatie van aanvangsblok+werkvorm 1 werkvormgroep. Indien het gewenst is om studenten bij een werkvorm te verdelen over meerdere groepen moet je werkvormgroepen aan een aanvangsblok+werkvorm combinatie hangen. Dit doe je als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Aantal deelnemers werkvorm.
 2. Kies de juist combinatie van Aanvangsblok (en eventueel voltijd/deeltijd) en Werkvorm.
 3. Maak het juiste aantal werkvormgroepen door zo vaak als nodig op de groene plus te klikken.
 4. Nummer de werkvormgroepen. Onder andere het nummer van de werkvormgroep wordt gebruikt om het veld Name en Code van de Groups in het LMS samen te stellen.
 5. De opmerking bij de werkvormgroep wordt opgenomen als Description bij de Group in het LMS. Het Description veld is alleen voor docenten zichtbaar in het LMS. Als de Opmerking (Engels) gevuld is wordt dit veld gebruikt, als alleen de Nederlandse variant gevuld is wordt dit veld gebruikt.
 6. Vul eventuele andere gewenste en/of verplichte velden en klik op 'Opslaan'.

Consolideer en stel de cursus vast

De koppeling kijkt alleen naar definitieve cursussen. Het is daarom noodzakelijk om de cursus vast te stellen.

 1. Het vaststellen van een cursus kan op diverse tabbladen binnen de module Cursusaanbod. Ga bijvoorbeeld naar het scherm 1.1 Cursus - Zoek en zoek de betreffende cursus.
 2. Consolideer de cursus. Hiervoor zal het nodig zijn om naast de beschreven velden ook een aantal gewenste en/of verplicht velden te vulen (toetsen en verzorgende onderdelen zijn in ieder geval verplicht).
 3. Stel vervolgens de cursus vast.

De koppeling zal nu één of meerdere Course offerings, eventuele Groupcategories en Groups aanmaken. Daarnaast zullen de betreffende docenten enrolled worden op de Course offering.

Previous Article Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Blackboard en de Brightspace koppeling?
Next Article Hoe pas ik de basisgegevens van een bestaande course offering in Brightspace aan?