OSIRIS

1. Deelname student aan SCC en automatische risico-berekening

Updated on

De Study Compatibility Check is een nieuwe, wettelijk verplichte service richting studenten met een buitenlandse vooropleiding (SCC). Studenten hoeven niet verplicht deel te nemen aan de SCC, maar kunnen ervoor kiezen om deel te nemen als zij uiterlijk op 1 mei hun dossier in Osiris Aanmelding indienen.

Als zij besluiten deel te nemen, dan vullen ze tijdens hun aanmelding in Osiris Aanmelding een vragenlijst in. Op basis van deze vragenlijst berekent Osiris of deze student een potentiële ‘risicostudent’ is.

Anders dan bij de Studiekeuzecheck voor studenten met een Nederlandse vooropleiding (SKC), moet bij potentiële risicostudenten in de SCC de vragenlijst eerst beoordeeld worden voordat een student eventueel wordt uitgenodigd voor een gesprek (of activiteit). Bij de Studiekeuzecheck worden risicostudenten meteen uitgenodigd voor een gesprek of activiteit.

Redenen handmatige check

  1. De SCC is nieuw en we wisten vooraf niet hoe de SCC ingevuld zou worden. Dit bracht het risico met zich mee dat elke student met een buitenlandse vooropleiding automatisch een uitnodiging voor een gesprek zou ontvangen. Die gesprekken dienen vervolgens uitgevoerd te worden en dat bracht potentieel een grote, extra werklast met zich mee. De handmatige check van de hele vragenlijst voorkomt dat studenten die een goede studiekeuze maken toch uitgenodigd zouden worden voor een gesprek, op basis van enkele antwoorden op de vragen (de ‘risicofactoren’).
  2. Door de handmatige check krijgen we een beter beeld van hoe de student met een buitenlandse vooropleiding de vragen interpreteert en beantwoordt en met welk beeld hij zich heeft aangemeld. Dit kan waardevol zijn bij het verbeteren van de SCC voor de toekomst en kan leiden tot andere inzichten die nuttig zijn in de wervingsactiviteiten.

Automatische risico-berekening

Osiris berekent aan de hand van de antwoorden van de student of de student direct positief is, of dat de vragenlijst in zijn geheel beoordeeld moet worden. Dit is zichtbaar in Osiris achter het kopje ‘Study Compatibility Check door opleiding’ in het dossier van de student. Indien de student geen risicostudent is, dan geeft Osiris daar ‘Positief (door Osiris)’ weer.

Indien de student de vragenlijst niet (volledig) heeft ingevuld, dan geeft Osiris daar ‘Niet van toepassing’ weer. Indien de student een potentiële risicostudent is, dan geeft Osiris daar ‘Beoordelen’ weer.

Het team Institutional Research werkt momenteel, in samenwerking met DSZ en team Onderwijsbeleid (SOO) als inhoudelijk verantwoordelijken voor de SKC, aan een analyse van de relatie tussen informatie uit de SKC-vragenlijst en studiesucces in het eerste jaar, om te onderzoeken welke van de bevraagde factoren daadwerkelijk samenhangen met studiesucces.

Op basis van de resultaten doen ze een voorstel voor een vernieuwde SKC-vragenlijst (voor collegejaar 2022-2023). Onderdeel van dit project is het realiseren van een nieuw DWH-rapport waarin de relatie van de belangrijkste risicofactoren in de vernieuwde SKC-vragenlijst met studiesucces in het eerste jaar worden gepresenteerd

Previous Article Vervlechting SCC in toelatingsproces
Next Article 2. Handmatig beoordelen antwoorden vragenlijst