OSIRIS

Hoe worden opleidingen ingericht?

Updated on

In Osiris is de inrichting van opleidingen in twee stappen te regelen:

1. inrichten CROHO opleiding

2. inrichten Osiris opleiding

CROHO opleiding

CROHO opleiding

In de tabel CROHO opleidingen worden alle officiele opleidingen zoals die in het CROHO voorkomen geregistreerd. De juiste code en opleidingsnaam krijgen we door via DUO.

CROHO = Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs,  https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf .

 1. CROHO nummer is het nummer dat uniek is voor de opleiding. begint de CROHO code met een 0 dan gaat het om een ongedeelde doctoraal opleiding (bestaan niet meer), begint het met een 5 dan gaat het om een WO bachelor opleiding, een WO master opleiding begint met een 6 en een post initiele master begint met een 75.  
 2. De naam is de officiële opleidingsnaam volgens het CROHO.
 3. De naam in het Engels is ook de officiële Engelse naam volgens het CROHO of, bij gebrek daaraan, de vertaling zoals de faculteit die hanteert.
 4. De CROHO sector is de sector waarin de opleiding valt. dit is terug te vinden in het CROHO.
 5. De nominale studieduur hangt samen met het aantal te behalen ECTS, waarbij 60 ECTS gelijk staat aan 1 studiejaar. Onze bachelors bestaan uit 180 ECTS / 3 studiejaren. Onze masters bestaan uit 60, 120 of 180 ECTS. Ook dit is terug te vinden in het CROHO.
 6. Bekostigingsniveau hangt samen met de sector. In het CROHO staat het bij de opleiding vermeld. In het algemeen zijn de opleidingen van de faculteit NWI van niveau HOOG, van faculteit MED is TOP en van de overige faculteiten LAAG. Het bekostigingniveau bepaalt de hoogte van de Rijksbijdrage per inschrijving of graad.
 7. Als een opleiding op Actueel = Ja staat, is de opleiding zichtbaar voor de medewerkers.
 8. Veel instellingen hebben meedere vestigingsplaatsen. Wij kennen 1 actuele vestigingsplaats: NIJMEGEN.
 9. Nadat je de CROHO opleiding hebt ingericht kun je de Osiris-opleidigen gaan inrichten. Vervolgens koppel je de osiris-opleiding aan de CROHO opleiding. Per CROHO opleiding zijn meerdere osiris-opleidingen mogelijk. Andersom niet. De communicatie met BRONHO loopt via de CROHO opleidingen.
 10. Wij kennen geen toelatingseisen die in het CROHO zijn opgenomen, het gaat daarbij om extra werkzaamheden (bijvoorbeeld bij kunstacademies) of aanvullende eisen. Onze toelatingseisen worden afgehandeld via de faculteit en toelatingsverklaringen / beschikkingen.
 11. Iedere CROHO opleiding wordt door de NVAO geaccrediteerd. Zonder deze accreditatie mag er geen graad worden verleend. We vullen hier in of de opleiding is geaccrediteerd en tot wanneer deze accrediatie loopt. deze datum zal ook in het diploma supplement terugkomen.
 12. Het komt voor dat een opleiding van naam verandert. Als alleen de naam verandert, niet de CROHO-code, dan houden we hier de historie van de naamgeving bij. Bij het verlenen van de graad, het printen van het diploma en het diplomasuplement houdt Osiris dan rekening met deze historie.
 13. Het komt ook voor dat de opleiding verder gaat onder een andere CROHO code. De studenten die op dat moment staan ingeschreven voor de oude CROHO code wil je dan makkelijk omzetten naar de nieuwe CROHO code. Door de oude ene de nieuwe CROHO code hier te koppelen kun je met 1 actie nieuwe toelatingen registreren in osiris. Je hoeft ze dan aleen maar door te lopen en eventueel te corrigeren, wat veel minder werk is dan voor iedere ingeschreven student een nieuwe toelating invoeren. Daarnaast heb je gelijk een mooi overzicht.

OSIRIS opleiding

OSIRIS opleiding

Voor iedere CROHO opleiding moeten we minimaal 1 osiris opleiding inrichten. De osiris-opleiding is de opleiding waarop we in osiris inschrijven. LET OP: osiris controleert ook op de achtergrond de inschrijving op CROHO. Er kan per CROHO slechts 1 inschrijving per tijdvak zijn. daarom lopen bij ons de CROHO- en osiris-opleidingen zoveel mogelijk 1 op 1.

 1. De osiris-opleidingscode is als volgt opgebouwd: faculteit-fase-opleiding(-verbijzondering). Dat wordt dan bijvoorbeeld: FTR-B-REL (faculteit FTR-bachelor-religiestudies) of MED-B-GNK (faculteit MED-bachelor-geneeskunde) of LET-M-TAALW (faculteit LET-master-taalwetenschap). Per CROHO-bachelor hebben we 2 osiris opleidingen > een osiris opleiding voor propedeuse en bachelor (met graadverlening) en een osiris opleiding dat we 'aangepast programma' noemen. Deze laatste is voor de inschrijving van premasters, bijvakkers en minoren (geen graadverlening). De osiriscode hiervan eindigt op -AP. Per CROHO-master hebben we 1 osiris-opleiding. de code voor een reseachmaster eindigt op -RS.
 2. Bij de naamgeving van de osiris-opleidingen houden we de CROHO benaming aan.
 3. Bij de Engelse naamgeving houden we zoveel mogelijk de CROHO naamgeving aan. Alle diploma's en diplomasupplementen zijn twee talig. We houden de Engelse naamgeving hiervan aan.
 4. Dit is de variant-code in Studielink (in Osiris5 heette dit veld CSA-code). via deze code weten osiris en Studielink precies om welke opleiding het gaat. Moet dus uniek zijn. Wij gebruiken hiervoor de CROHO-code aangevuld met een letter > R = regulier, A = aangepast programma (bachelor premaster).
 5. Iedere opleiding is gekoppeld aan een faculteit.
 6. Voor alle master-opleidingen en alle 'aangepaste programma's bachelor' kan een student alleen worden ingeschreven met een toelatingsverklaring in osiris. Voor deze opleidingen staat dit veld op 'Ja'.
 7. Ookal heeft de student een toelatingsverklaring gekregen, we laten osiris toch ook de vooropleiding controleren. Dit om te voorkomen dat een student wordt ingeschreven zonder geverifieerde vooropleiding. Daarom staat dit veld op 'Ja'. Bij 'Nee' wordt daarop niet meer gecontroleerd en kan er sneller en geautomatiseerder worden ingeschreven.
 8. Actuele opleidingen zijn te zien en te gebruiken door de medewerkers. dan staat het veld op 'Ja'.
 9. Koppel de jusite CROHO opleiding aan de osiris-opleiding.
 10. Geef aan welke examentype(n) voor deze opleiding geldig zijn, let op de studiejaren die je kunt invullen.
 11. Geef aan in welke vormen de opleiding gevolgd kan worden: voltijd, deeltijd en/of duaal. Ook hier kun je de studiejaren aangeven.
 12. SKC = Studiekeuzecheck. Deze velden vul je in per opleidingsvorm. Op dit moment hebben we dit met n.v.t. ingevuld, omdat de skc geheel buiten de inschrijivng om verloopt. pas zodra de skc invloed heeft op de inschrijving zullen we dat via deze velden gaan regelen.
 13. Bachelor opleidingen kennen in het eerste jaar een BSA (Bindend Studie Advies), zie hieronder voor de invulling daarvan.

Osiris opleiding BSA

Osiris opleiding BSA

Voor de bachelor opleidingen geven we hier aan of de BSA van toepaassing is en of er sprake is van een officiele februari instroom. Voor de master opleidingen geven we aan of er een officiele master instroom is.

 1. Staat in dit veld een 'Ja' dan is de BSA module voor iedere inschrijving in de propedeuse voor deze opleiding van toepassing in Osiris.
 2. Staat in dit veld een 'Ja' dan kent de opleiding officieel 2 instroommomenten > 1 september en 1 februari. tussentijdse instroom is dan niet mogelijk.
 3. Op het moment dat een student voor een inschrijving een NBSA (= negatief Bindend Studieadvies) krijgt, mag er een aantal jaren niet voor deze opleiding ingeschreven worden. Bij ons is dat 3 jaar.
 4. Er zijn opleidingen waarvoor de student ook niet mag inschrijven in de periode dat de NBSA geldt. Deze oplediingen zijn verwant aan de opleiding waarvoor de NBSA is gekregen.
Next Article Hoe wordt collegegeld/premastervergoeding ingericht ?