OSIRIS

Hoe wordt een examen bij een student geregistreerd?

Updated on

Wanneer een student het examen behaald wordt dat geregistreerd als examen. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe het registreren van het examen in zijn werk gaat, individueel en groepsgewijs. Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met diplomering en examinering.

Navigatie: Student > Examens en diploma > Registreer examens

Om examens te kunnen registreren moeten eerst de juiste studenten worden geselecteerd. Daarvoor ga je als volgt te werk.

  1. Geef m.b.v. de selectiefilters op aan welke criteria de groep dient te voldoen. Maak bij voorkeur gebruik van de filters "Status" en "Aanvraagdatum"
  2. Selecteer in het rechterscherm nu de studenten waarvoor een examen moet worden geregistreerd.
  3. Klik op de actieknop "Registreer examens"

Examendatum  en judicium invoeren

Examendatum  en judicium invoeren

Van de geselecteerde studenten kan nu een examendatum en een judicium worden ingegeven. Dat kan handmatig. Echter indien de velden "Voorgestelde examendatum" en "Voorgesteld judicium" zijn gevuld, dan kunnen deze waarden met behulp van de actieknop "Neem voorgestelde gegevens over" worden gekopieerfd naar de respectievelijke velden "Examendatum" en "Judicium". Voor de velden "Voorgestelde examendatum" en "Voorgesteld judicium" geldt dat deze afkomstig zijn uit twee andere delen van de applicatie. "Voorgestelde examendatum" is het veld dat i n de examenaanvraag is ingevuld, en hier dus wordt getoond. "Voorgesteld judicium" wordt berekend op het moment dat het SVO wordt gedraaid. Dit zal alleen gebeuren indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er dient bij het examenprogramma een judicium berekening te zijn vastgelegd
  • de student dient te voldoen aan de minimale studielast voor berekening van het judicium (zie examenprogramma)

Om het examen bij de geselecteerde studenten vast te leggen klik je op de knop "Registreer examens. Daarbij kun je aangeven of er dient te worden gecontroleerd of er ook een examenaanvraag is vastgelegd in het systeem. Dat doe je door de ckeckbox "Controleer op diploma aanvraag" aan te vinken standaard staat deze aan, het is afhankelikjk van je rechten of je deze checkbox ook uit kunt vinken).

Groepsgewijs datum en judicium invoeren

Groepsgewijs datum en judicium invoeren

Het is ook mogelijk om dezelfde examendatum en hetzelfde judicium tegelijkertijd aan alle geslecteerde studenten toe te kennen. Daarvoor ga je als volgt te werk

  1. Selecteer de rijen waarvoor je de gegevens groepsgewijs wilt aanbrengen. Indien je alle rijen wilt selecteren klik dan op "Bekijken" links boven in de tabe;l en selecteer vervolgen "Alle rijen selecteren".
  2. Geef nu de nieuwe waarde in voor de velden "Examendatum" en "Judicium". vink ook de checkbox aan. Indien er reeds waarden staan, dan kunnen deze overschreven worden door de checkbox "Huidige waarden overschrijven" aan te vinken.
  3. Klik op de knop "Wijzig". Alle rijen zijn nu voorzien van dezelfde gegevens.
  4. Klik vervolgens op de knop "registreer examens".

Mutatieverslag

Mutatieverslag

Er wordt een mutatie verslag getoond waarin het resultaat van de controles die worden uitegveord bij de regiostretie van het examen worden getoond. Bovenaan wordt een samenvatting gegeven van de geregistreerde examens. Per student wordt aangegeven welke fouten er zij n opgetreden als gevolg van dfe controles die zijn gedaan.

 

Previous Article Hoe wordt een diploma aanvraag gemaakt?
Next Article Hoe wordt een examen doorgstuurd naar de Centrale Studentenadministratie?