OSIRIS

Hoe verloopt het BSA proces in zijn geheel?

Updated on

Een beschrijving en verwijzing naar informatie over het BSA staat op deze pagina.

Een studieadvies omvat naast het behaalde aantal studiepunten een advies met betrekking tot het vervolg van de studie en wordt altijd schriftelijk verstrekt. Een studieadvies kan een positief advies zijn, een aangehouden advies of een negatief bindend advies zijn. Het studieadvies wordt bij voorkeur voor 31 juli maar uiterlijk 31 augustus van het eerste of (indien van toepassing) het tweede jaar van inschrijving verstrekt aan de student die in september is ingestroomd.

Criteria studieadvies

Ten aanzien van het studieadvies zijn criteria vastgelegd. De norm varieert per opleiding en ligt vast in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleiding van de student.

Een student kan een aangehouden studieadvies krijgen wanneer hij aan het einde van het eerste jaar van inschrijving wel voldoende studievoortgang heeft gerealiseerd om niet in aanmerking te komen voor een negatief bindend studieadvies, maar ook nog niet zijn eerste jaar heeft behaald. Een aangehouden advies wordt behoudens uitzonderingen alleen aan het einde van het eerste studiejaar verstrekt.

Tot het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies wordt overgegaan indien een student niet voldoet aan de gestelde criteria. Deze zijn in ieder geval kwantitatief, maar mogelijk ook kwalitatief.

OSIRIS ondersteunt het proces van uitbrengen van studieadviezen in de BSA-module (Student > Studieadvies > BSA). In deze module kunnen voor de verschillende opleidingen en opleidingsvormen de adviezen zelf vastgelegd worden en de criteria die aan elk advies verbonden zijn.

De BSA-module bestaat uit de volgende steps:

Hoe wordt het BSA voor een nieuw studiejaar opgezet?

Hoe worden BSA eisen opgezet?

Hoe worden instroomsoorten bij studenten vastgelegd?

Hoe worden verschillende adviestypen (adviesmomenten) voor het BSA ingericht?

Hoe worden BSA cohorten gemaakt en beheerd? (Aanvangsjaar BSA wijzigen)

Hoe worden BSA eisen gekopieerd? (binnen jaar en naar volgend jaar)

Hoe worden BSA gegevens bij een student onderhouden? (individueel en groepsgewijs)

Hoe wordt het BSA aan studenten toegekend?

Hoe wordt een correctie op het berekende BSA gemaakt?

Hoe worden BSA brieven aan studenten verzonden?

Hoe kan het BSA van een student worden geraadpleegd?

 

 

Previous Article Hoe kan ik een Sustainability aantekening op het diploma supplement maken?
Next Article Hoe wordt het BSA voor een nieuw studiejaar opgezet?