OSIRIS

Globale werking Blackboard interface

Updated on

Hier wordt de globale werking van de  interface tussen Osiris en Blackboard beschreven.

Doelgroep: Lokaal functioneel beheerders van Osiris en Blackboard. Andere gebruikers van Osiris kunnen bij deze personen terecht voor vragen.

Globale beschrijving

Globale beschrijving

Het doel van de Blackboard interface is het overbrengen van cursussen, en deelnemers van cursussen van Osiris naar Blackboard. Osiris Cursussen worden Blackboard Courses, en Osiris Werkvormgroepen worden Blackboard Groups genoemd. De deelnemers van een cursus en de deelnemers van de werkvormgroepen van een cursus worden overgezet naar de course en werkvormgroepen. De timing op basis waarvan deze gegevens van Osiris naar Blackboard worden overgezet wordt bepaald door de de blokgegevens van Osiris.

Hieronder wordt stapsgewijs de werking van de interface beschreven. De nummers in het bovestaande procesdiagram corresponderen met de nummers van de onderstaande stappen.

1. Osiris cursus in aanvangsblok

Een Osiris cursus wordt geplaatst in een aanvangsblok. Het aanvangsblok heeft een aantal eigenschappen die worden gebruikt in de interface:

 • Studiejaar
 • Aanvangsblok
 • Blokindeling
 • Ingangsdatum (kleinste blokweek)
 • Afloopdatum (grootste blokweek)

2. Cursus (code)

De cursus heeft de onderstaande eigenschappen die doorslaggevend zijn voor het aanmaken van Blackboard courses door de interface (deze eigenschappen vormen samen de `sleutel' van een Blackboard course id). Iedere variatie op één van deze eigenschappen leidt tot een nieuwe Blackboard course.

 • Studiejaar
 • Cursuscode
 • Voltijd / Deeltijd
 • Aanvangsblok

De cursuscode zelf mag in de Osiris cursustabel slechts één maal voorkomen icm het studiejaar. Osiris controleert hier automatisch op. Een cursus kan over meerdere blokken lopen, maar alleen het aanvangsblok in combinatie met het kenmerk voltijd/deeltijd is bepalend.

(T.b.v. het onderbrengen van course in het contentsyteem van Blackboard wordt nog gebruik gemaakt van de eigenschap van het coördinerend onderdeel van een cursus.)  

Let op: uitsluitend cursuscodes waarvan de karaktercombinaties van de eerste drie posities (de afkorting die staat voor de faculteit) tot de bekende/afgesproken afkortingen behoren, worden door de interface goed verwerkt. Wanneer van deze conventie wordt afgeweken, zullen de bijbehorende courses in Blackboard onvolledig worden aangemaakt. Neem bij vragen hierover contact op met (lokaal) functioneel beheer.

3. Cursus werkvorm

Een cursus heeft in principe een werkvorm. Het is niet verplicht een werkvorm bij een cursus vast te leggen, echter zonder werkvorm, kan een cursus niet worden geroosterd, en kunnen studenten zich niet inschrijven. Een werkvorm is geen groep waarop studenten zich kunnen inschrijven, maar een hoger liggend aggregaat: de soort groep. De werkvormen die in Osiris beschikbaar zijn, zijn gebaseerd op de werkvormen die in Syllabus+ aanwezig zijn.

Niet elke werkvorm hoeft gelijktijdig met het aanvangsblok van de cursus te starten. Indien een cursus over meerdere blokken loopt, dan kan een werkvorm ook in een van de chronologisch volgende blokken plaats vinden.

De werkvorm heeft de volgende eigenschappen die worden gebruikt in de interface:

 • Werkvorm (code)

4. Vrije velden cursus

4. Vrije velden cursus

Per cursus kunnen vrije velden worden vastgelegd. Speciaal tbv de interface met Blackboard worden er vrije velden ingericht die erop zijn gericht de interface te ‘besturen’. De vrije velden uit de rubriek “Blackboard” bevatten waarden die gelijk zijn aan de werkvormen. Indien aan een cursus de rubriek “Blackboard” en het vrije veld “Blackboard (alleen Cursus)” is gekoppeld, dan zal de interface de cursus vanaf het moment dat de cursus definitief is overzetten naar een Blackboard course. Indien de cursus meerdere malen per studiejaar voorkomt, met verschillende aanvangsblokken, dan zal de cursus meerdere malen per jaar worden aangemaakt in Blackboard, steeds gebaseerd op het aanvangsblok.

Indien aan de rubriek “Blackboard” een of meerdere vrije velden zijn gekoppeld die corresponderen met de werkvormen van de cursus, dan zullen die werkvormen als Blackboard Group worden aangemaakt waarvan er een vrij veld is aangemaakt.

Indien aan het vrije veld dat correspondeert met de werkvorm een numerieke waarde wordt toegevoegd (optioneel), dan zal het overzetten van studenten van de Osiris werkvormgroep naar de Blackboard Group worden gestaakt, het aantal dagen ná de start van de werkvorm gebaseerd op de hier ingevoerde numerieke waarde. De vrije velden hebben de volgende eigenschappen die worden gebruikt in de interface:

 • Rubriek: “Blackboard”
 • Vrij veld: alle beschikbare werkvormen en “Blackboard (alleen Cursus)”
 • Inhoud: default = leeg, maar kan gevuld worden met numerieke waarde, die dan het aantal dagen dat de koppeling in stand blijft vertegenwoordigt

5. Cursus - werkvorm

Osiris werkvormgroepen zijn ‘children’ van de Osiris cursus.

6. Werkvorm groepen

De Osiris werkvormen hebben één of meerdere werkvormgroepen gekregen doordat deze in Osiris zijn aangemaakt. Deze werkvormgroepen worden in Osiris aangemaakt zodat studenten in Osiris Student zich erop kunnen inschrijven. Het aanvullende sleutelgegeven van de werkvormgroep is:

 • Werkvormgroep nummer (0-99)

7. Aanmaken van een Blackboard Course

Op basis van de cursus wordt  in Blackboard een Course gemaakt, met behulp van een Blackboard template, waarin een aantal basis eigenschappen van de Blackboard course worden vastgelegd. Deze Course bevat nog geen studenten (de inschrijving is nog niet begonnen)  maar de docent kan wel al de content bij deze Course plaatsten en bewerken. De cursus wordt alleen overgezet indien het de rubriek “Blackboard” in combinatie met een vrij veld heeft en indien de cursus in Osiris de status “Definitief” heeft. De interface levert de volgende gegevens:

 • Cursuscode
 • Cursusnaam
 • Studiejaar
 • Aanvangsblok
 • Voltijd / deeltijd
 • Docenten
 • Status (Concept, geconsolideerd, vastgesteld / definitief)

8. Blackboard course

De Blackboard course die door de interface is aangemaakt op basis van de cursus in Osiris die een vrije velden rubriek “Blackboard” in combinatie met een vrij veld gekoppeld heeft.

9. Blackboard groups

9. Blackboard groups

Op basis van de in Osiris aangemaakte werkvormgroepen worden in Blackboard Groups aangemaakt, zodra de cursus definitief is en er een werkvormgroep is aangemaakt. Deze Groups bevatten nog geen studenten (de inschrijving is nog niet begonnen)  maar de docent kan wel al de content bij deze groepen plaatsten. De interface levert de volgende gegevens:

 • Cursuscode
 • Werkvormgroep naam (niet aanwezig in Osiris)
 • Studiejaar
 • Aanvangsblok en overige blokken
 • Voltijd / deeltijd
 • Werkvormgroep nummer (kan pas als de groepen aangemaakt zijn in Osiris)
 • Docent (slechts één mogelijk per werkvormgroep)

Het moment waarop de werkvormgroepen worden overgezet is gelijk aan het moment waarop de cursus wordt overgezet, echter het is in Osiris mogelijk dat een student zich inschrijft voor een werkvorm ZONDER dat er een werkvormgroep aan gekoppeld is. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld studenten eerst te laten inschrijven op een cursus en pas later te bepalen hoeveel groepen er komen en deze vervolgens geautomatiseerd te vullen met de eerder aangemelde studenten. Dit betekent dat het in principe mogelijk is dat er nog geen werkvormgroepen beschikbaar zijn voor interfacing naar Blackboard. Daarom zal het moment waarop de werkvormgroepen worden overgezet van Osiris naar Blackboard, ook afhankelijk zijn van het feit of er al dan niet werkvormgroepen bestaan!

10. Blackboard group met gegevens

De Blackboard Group met eventueel de student en de docent gegevens.

11. Werkvormgroepen Osiris open voor inschrijving

De werkvormgroepen van Osiris komen open te staan voor inschrijving in Osiris Student op basis van de gegevens die bij het blok zijn geregistreerd. Begin en einddatum-gegevens spelen wel een rol in de aanmelding in Osiris maar niet in de interfacing naar Blackboard. Andere gegevens zoals hoe zijn de groepen verdeeld spelen wel een rol bij de interfacing naar Blackboard.  

12. Inschrijven op cursussen

Nu er werkvormgroepen in Osiris zijn aangemaakt, kunnen studenten zich inschrijven voor de cursus. De student schrijft zich altijd in op een werkvormgroep. Of en hoe de inschrijving verloopt, is afhankelijk van de inrichting van de cursus in Osiris. Osiris kent een tabel waarin alle cursusdeelnemers worden verzameld. Deze tabel bevat alle studenten die ófwel zich hebben aangemeld voor één van de werkvormgroepen ófwel voor een van de toetsen van de betreffende cursus. (Deze set studenten bevindt zich in de tabel “OST_STUDENT_CURSUS”.) De cusrsustudent  heeft de volgende eigenschappen die worden gebruikt in de interface:

 • Cursuscode
 • Studiejaar
 • Aanvangsblok
 • Studentnummer
 • Voltijd / Deeltijd

13. Inschrijven op werkvormgroepen

13. Inschrijven op werkvormgroepen

Studenten schrijven zich in op werkvormgroepen. De werkvormgroepstudent  heeft de volgende eigenschappen die worden gebruikt in de interface:

 • Cursuscode
 • Studiejaar
 • Aanvangsblok(ken) (een inschrijving op een werkvorm over meerdere blokken leidt tot meerdere studentinschrijvingen op de verschillende blokken waarover de werkvorm zich uitstrekt).
 • Voltijd / Deeltijd
 • Werkvorm
 • Werkvormgroep (nummer)
 • Studentnummer

14. Overbrengen van cursus studenten naar Blackboard

De cursusstudenten uit OST_ CURSUS _STUDENT worden zodra de inschrijving heeft plaatsgevonden overgezet naar de Blackboard course. Later toegevoegde en verwijderde studenten uit de Osiris cursus worden synchroon gehouden met de inschrijvingen in Blackboard.

15. Overbrengen van werkvormgroep studenten naar Blackboard

15. Overbrengen van werkvormgroep studenten naar Blackboard

De Werkvormgroepsstudenten worden zodra de inschrijving heeft plaatsgevonden overgezet naar de Blackboard group. Later toegevoegde en verwijderde studenten uit de Osiris werkvormgroep worden synchroon gehouden met de inschrijvingen in de Blackboard group.

Voor de werkvorm GRP is het mogelijk om een datum in het vrije veld op te geven. Vanaf de opgegeven datum zal de synchronisatie van de inschrijvingen (de toegevoegde en verwijderde studenten) uit deze werkvorm in Osiris stopgezet worden met de students in de Blackboard group.

De interface creëert alleen die Groups in Blackboard waarvan in Osiris een  werkvorm  bij de cursus is gedefinieerd EN waarvan het bijbehorende vrije veld bij de cursus is vastgelegd. Geïnterfaced wordt het gegeven:

 • Vrij velden uit de rubriek Blackboard, van het type dat correspondeert met de in de cursus aanwezige werkvormen, bijv: “Werkgroep”, “Hoorcollege” of “Practicum”. In de interface wordt de code van de werkvorm gebruikt. Deze moet gelijk zijn aan de code van het vrije veld, dus wanneer er een vrij veld van het type GRP wordt gebruikt, dan zullen de werkvormgroepen van het type GRP worden overgezet.

16. Overbrengen van docentrollen naar Blackboard

16. Overbrengen van docentrollen naar Blackboard

17. Deelnemers Blackboard course

Blackboard Course met studenten. Alle studenten uit OST_CURSUS_STUDENTEN zijn in de Course geplaatst. Dus niet alleen de deelnemers en één van de werkvormgroepen maar ook de deelnemers aan één van de herkansingen van deze cursus / aanvangsblok combinatie worden in de course geplaatst. Derhalve is het voor een student die de cursusstof nogmaals wil bestuderen t.b.v. een hertentamen, niet meer noodzakelijk zich op te geven voor het volledige onderwijs.

18. Werkvormgroepen verwijderen

Wanneer er werkvormgroepen met studenten verwijderd worden in OSIRIS, dan worden deze niet verwijderd in Blackboard. De aanbevolen werkwijze is om in dit geval eerst de ingeschreven studenten naar een andere groep over te zetten, een nacht te wachten en pas de volgende dag de werkvormgroep zelf te verwijderen. Afwijken van deze volgorde kan leiden tot studenten die in meerdere groups staan en dat OSIRIS en Blackboard niet meer in sync zijn.

19. Deelnemers Blackboard group

De Blackboard Groups met de deelnemers die in Osiris als Werkvormgroep deelnemers in één van de werkgroepen zitten.

20. Meerdere Blackboard groups

Een Blackboard Course kan meerdere onderliggende Blackboard Groups hebben. Dit is niet verplicht. De groups worden aangemaakt door het tweede deel van de interface, op basis van de Osiris Werkvormgroepen.

21. Osiris Blok

21. Osiris Blok

De Osiris relatie tussen Blok en Cursus koppelt de eigenschappen van het Blok aan het aanvangsblok van de cursus. De eigenschappen van een Blok bepalen wanneer een student zich kan inschrijven voor cursussen die in dat blok als aanvangsblok zijn geplaatst.

22. Relatie Osiris Blok en Osiris Cursus

De eigenschappen zoals de Aanvangsdatum Cursus aanmelding en de Afloopdatum cursusaanmelding, worden in het Blok vastgelegd. Elke cursus heeft een aanvangsblok, en de eigenschappen van dat blok worden aan de cursus gekoppeld. Ook de werkvormen vinden plaats in één of meerdere blokken. Een werkvorm kan in meerdere blokken plaatvinden. De inschrijving vindt steeds plaats op de cursus-werkvorm-groep i.c.m. het blok.

23. Blok gegevens bepalen inschrijving studenten

Op basis van de blokgegevens die de start datum van het blok representeren schrijven studenten zich in in Osiris. Vanaf het moment dat de cursusinschrijving is geopend, kunnen studenten zich inschrijven voor de cursussen in dat blok, en zullen deze studenten dus ook in de Blackboard Course en Blackboard werkvormgroep  worden geplaatst.

Previous Article Hoe worden studenten ingeschreven op cursussen en groepen in Brightspace?
Next Article Meerdere cursussen (OSIRIS cursusgroep) samenvoegen naar één BLACKBOARD course