OSIRIS

HOE GEEF IK OP HET DIPSUP AAN DAT DE STUDENT EEN EDUCATIEVE MINOR MET ONDERWIJSBEVOEGDHEID HEFT GEVOLGD?

Updated on

  • Letterenstudenten die bij dE Radboud Docenten Academie een educatieve minor hebben geVolgd en daarmee een onderwijsbevoegdheid hebben, ontvangen van de RDA een certificaat.
  • Op basis van dat certificaat kunnen zij een aantekening m.b.t. deze onderwijsbevoegdheid op het diplomasupplement krijgen.
  • Hieronder staat beschreven welke handelingen je moet verrichten om dit voor elkaar te krijgen.

Deze werkinstructie is bestemd voor medewerkers onderwijsadministratie die zich bezighouden met diplomering,

Bijgewerkt op 21 december 2015

 

VERIFIËREN OF DE STUDENT DAADWERKELIJK ONDERWIJSBEVOEGD IS

Niet alle educatieve minoren geven studenten het recht op vermelding van onderwijsbevoegdheid. Daarom moet je goed controleren of de claim van de student juist is alvorens je de aantekening in het diplomasupplement gaat verwerken.

CONTROLEREN OF DE STUFDENT DE MINOR DAADWERKELIJK HEEFT BEHAALD

In het studievoortgangsoverzicht is te zien of de student de educatieve minor heeft behaald.

TEKST INVOEGEN IN HET DIPLOMASUPPLEMENT

  • Tekst die bij de educatieve minor moet worden toegevoegd in het diplomasupplement. (Nederlands én Engels)
  • Let op dat het in te vullen deel klopt met het certificaat

De geëxamineerde heeft een educatieve minor met een studielast van 30 (40) studiepunten met goed gevolg afgelegd en voldoet aan de bekwaamheidseisen, bedoeld in artikel 36 van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor zover van toepassing voor het lesgeven in het schoolvak(ken) ………in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en de eerste drie leerjaren van het hoger algemeen voortgezet onderwijs en van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Met dit diploma is de geëxamineerde op grond van artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs bevoegd om les te geven als docent …… in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en de eerste drie leerjaren van het hoger algemeen voortgezet onderwijs en van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

The candidate has successfully completed an education minor with a study load of 30 (40) credits and fulfils the required competences, stipulated in Article 36 of the Secondary Education Act, insofar as it applies to teaching the subject(s) of……. in junior general secondary education and the first three years of senior general secondary education and pre-university education.

This certificate qualifies the candidate, pursuant to Article 33 of the Secondary Education Act, to work as a teacher of….. in junior general secondary education and the first three years of senior general secondary education and pre-university education.

PLAATS IN HET DIPLOMASUPPLEMENT

PLAATS IN HET DIPLOMASUPPLEMENT
  1. In de Word werkbalk op dit icoontje klinnen om de opmaak van het diplomasupplement te kunnen zien.
  2. Onderaan de vakkenlijst moet je namelijk een rij toevoegen waarbinnen je de teksten moet plakken. Dit is gepriegel.

VRAGEN?

Dit gepriegel vereist enige kennis van Word en het invoegen van rijen. Raadpleeg daarom je meest ervaren Word-collega's als je hier hulp bij nodig hebt.

Previous Article HOE SELECTEER JE ACTIEF INGESCHREVEN STUDENTEN
Next Article [Internship] - Second approval OSIRIS Case (OSIRIS Zaak)