OSIRIS

AANDACHTSPUNTEN CURSUSAANBOD 2018-2019

Updated on

 • Met release 6.17.1/2 is op diverse plekken in de cursus nieuwe functionaliteit toegevoegd of bestaande functionaliteit veranderd dan wel verbeterd.
 • Hieronder staat per tabblad aangegeven waar je op moet letten.
 • Dit vormt een aanvulling op de bestaande cursusmanual.

Uitgangspunt bij het cursusaanbod 2018-2019: zorg dat interne aantekeningen en teksten in (vrije) invulvelden worden bijgewerkt maar ook: of de tekst wel nodig is. Want alles wat je invult moet je bijhouden!

Bijgewerkt op 26-03-2018

TABBLAD CURSUS (scherm 1.1.01)

 1. De contactpersoon krijgt in het tabblad Docent automatisch een regel met de rol CONTACTPERSOON. Deze regel met deze rol is van groot belang voor OSIRIS Catalogus. Er mag nl. maar 1 docent zijn met deze rol. Verandert de contacpersoon op het tabblad Cursus, dan de oude regel met de docentrol CONTACTPERSOON verwijderen!
 2. Aangeven in welk land de punten behaald zijn is alleen relevant voor cursussen van het cursustype INDIVIDUEEL, STAGE en SCRIPTIE.
 3. Alleen bij propedeusecursussen de categorie PB ingeven. Dit is van belang voor de bachelorexamenprogramma's. Bij overige cursussen leeg laten! Voor de goede werking van een aantal scripts WEL ALTIJD EN OVERAL een examendoel opgeven!
 4. Voorkeursgroepen opgeven mogelijk? Hiermee kun je de student de gelegenheid geven om een voorkeur voor diverse groepen aan te laten geven. De student kan dan meerdere groepen aangeven, waarbij de student bij een volle groep automatisch in de volgende voorkeursgroep komt als daar wel plaats is. Dit moet je per cursus in dit scherm aangeven, helaas is dit niet groepsgewijs te veranderen.
 5. Cursus naar LMS? Dit veld gebruiken wij nog niet. Daarom default op Nee laten staan.
 6. Competenties wijzigbaar? Wij gebruiken geen competenties, dus deze instelling is voor ons niet relevant. Op default waarde laten staan.
 7. Afwijkende afronding geldend resultaat? Dit veld gebruiken wij niet, wij hanteren alleen de standaard afronding uit de OER. Hier hoef je dus niets in te vullen.
 8. Geldigheidsduur resultaten van toepassing? Dit veld niet veranderen tot eventueel nadere instructies volgen. Omdat wij geen geldigheidsduur op de examenprogramma's meer hebben waartegen dit wordt afgezet, zal het geen nut hebben dit veld te gebruiken.
 9. Documentensets: op dit moment werken wij nog niet met cursusdocumenten. De sets die je hier opgeeft, sturen de opslag van cursus- en studentdocumenten in OSIRIS Document.
 10. Aantekening intern: haal na het kopiëren al je interne opmerkingen weg (ook in de schermen van werkvormen en toetsen) en markeer nieuwe interne aantekening met een datum!

ACTIES

 1. Start werkstroomproces: dit wordt uitgelegd aan diegenen die met OSIRIS Catalogus gaan werken. Dit slaat op het starten van het invoerproces in OSIRIS Catalogus.
 2. Kopieer naar nieuwe cursuscode: hiermee kopieer je een cursus binnen het huidige collegejaar naar een nieuwe (door jou op te geven) cursuscode. Zie volgende stappen.
 3. Kopieer naar volgend collegejaar: hiermee kopieer je een cursus uit het huidige collegejaar naar het volgende collegejaar dat in scherm 1.101 als zodanig is opgegeven (bij alternerende cursussen kan dat naar een jaar daarop zijn!). Zie volgende stappen.
 4. Toon voorbeeld onderwijscatalogus: hiermee roep je een voorbeeld op van hoe de cursus er in de OSIRIS Onderwijscatalogus uitziet.

KOPIEER NAAR NIEUWE CURSUSCODE

Als je kiest voor de actie kopieer naar nieuwe cursuscode, dan kom je in bovenstaand scherm. Let hier op het volgende:

 1. Vul een nieuwe cursuscode in volgens de Letteren-conventies (doe je dat niet dan gebeurt het vermelde bij 3. en is de cursus niet meer terug te vinden).
 2. In principe is de actie kopieer naar nieuwe cursuscode een handeling die je verricht binnen hetzelfde collegejaar, maar je zou ook een cursus naar een nieuwe code in het volgende collegejaar kunnen kopiëren. Vul hier dan het juiste collegejaar in.
 3. OSIRIS genereert een willekeurige numerieke cursuscode als je niet zelf een code opgeeft. Een dergelijke code is ongewenst en moeilijk terug te vinden.
 4. Kopieer de blokinformatie staat default op Ja, waarmee je de roosterblokken voor werkvormen en toetsen automatisch mee kopieert. Als je hier voor Nee kiest, dan moet je die gegevens zelf opnieuw invullen.
 5. Als alles goed staat ingevuld klik je op Kopieer en komt er een bevestiging van je handeling.

KOPIEER NAAR VOLGEND COLLEGEJAAR

De makkelijkste weg om te kopiëren is een cursus of set van cursussen te selecteren en die via de Actie Kopieer naar volgend collegejaar te kopiëren, inclusief de blokinformatie.

LET OP BIJ ALTERNERENDE CURSUSSEN

Let op bij alternerende vakken:

 1. Cursussen die niet in 2017-2018 werden aangeboden, maar in 2016-2017 en die terug moeten komen in 2018-2019 zul je moeten kopieren vanuit 2016-2017. Maar wellicht bestaan ze al omdat ze in 2016-2017 automatisch zijn doorgekipeerd naar 2018-2019. Controleer dit goed.
 2. Deze handeling werkt zo omdat je  deze cursussen in het eerste tabblad van de cursus hebt gemarkeerd met een Volgend collegejaar = +1.

TABBLAD VRIJE VELDEN (scherm 1.1.03)

Na het kopieren van het cursusaanbod worden alle vrije velden verwijderd. Later dit semester voeg je de volgende velden toe:

ECTS Guide

 • Voeg het veld toe
 • Vul het veld met de waarde J (dit kan groepsgewijs!)

Blackboard

 • Voeg het veld toe voor de werkvormen die moeten worden doorgezet naar BB. Dat is niet per definitie iedere werkvorm!
 • Ik weet momenteel nog niet wat de gevolgen zijn voor Brightspace. Daarom deze velden pas toevoegen vlak voor of tijdens de cursusinschrijving.

TABBLAD WERKVORMEN (scherm 1.1.03)

 1. Er zijn géen vrije velden bij de werkvormen gedefinieerd.
 2. Maak alleen die werkvormen aan die daadwerkelijk worden verzorgd. Wij hanteren steeds CUR (i.p.v. LEC) als hoofdwerkvorm, en passen de omschrijving aan (hoorcollege).
 3. Het veld werkvormtype bevat op dit moment alleen de optie WEBLECTURE. Vul dit dus alleen in als er sprake is van een weblecture, anders kun je het leeg laten.
 4. In de meeste gevallen kies je voor Inschrijven = automatisch. Zie de cursusmanual voor nadere uitleg en toelichting. Handmatig kan een keuze zijn maar is gevaarlijk omdat dit het risico van 'vergeten aan te vinken' met zich meebrengt.
 5. Aantal bijeenkomsten, frequentie en contactduur hoef je NIET in te vullen. Dit was nodig voor de koppeling met het roosterprogramma, maar die is uiteindelijk niet gelegd dus spelen deze velden geen enkele rol.
 6. Groepen naar LMS? Staat default op Nee. Wij werken nog niet met deze functionaliteit dus houden de default-instelling van Nee aan.
 7. Eventuele opmerkingen (ook intern) kun je per werkvorm onderaan de pagina kwijt. Indien gevuld, dan worden ze getoond in de onderwijscatalogus. Let wel: opmerkingen uit het huidige studiejaar moet je verwijderen, dus zorg dat ze up to date zijn. Gebruik deze velden zo min mogelijk, want alles wat je invult moet je ook weer bijhouden.
 8. Hetzelfde geldt voor de velden rechtsonder in beeld.
 9. Het Blackboard beheer meldt dat Blackboard problemen heeft met een komma (,) in de omschrijving van een werkvorm (menu 1.1.04). Er kunnen dan geen studenten naar Blackboard worden doorgezet. Dit genereert onbedoeld CVS files.

TABBLAD TOETSEN (scherm 1.1.05)

 1. Het onderdeel Beoordelingsformulier gaat ingericht worden voor cursussen van het type STAGE en SCRIPTIE, maar waarschijnlijk pas in het najaar. Voor nu hoef je hier niets mee te doen, want dit moet nog worden ontwikkeld.
 2. Let er weer op dat het onderste deel van het scherm correspondeert met de hierboven gekozen toetsregel.
 3. Termijnbewaking zetten we alleen op Ja voor propedeusecursussen.
 4. Toetsduur geven we NIET op.
 5. Punten wijzigbaar in OSIRIS Docent? zetten we op Nee (want we willen niet dat docenten eigenhandig de studielast van een toets gaan veranderen).
 6. Document uploaden? biedt de mogelijkheid om bij een toets in OSIRIS Document een document te uploaden. Werkt alleen als op eerste tabblad een documentset is opgegeven. Dit gebruiken wij (nog) niet.
 7. Procedure bij onvoldoende resultaat: wij werken niet met deze instelling, dus je hoeft hier niets  in te vullen, is ook niet zichtbaar voor de student.
 8. Wij werken NIET met samengestelde toetsen, dus hier hoeven we niets in te veranderen.
 9. Het veld deadline wordt door ons in de onderwijscatalogus gebruikt om het  cijfer van de toets te tonen. Vul hier dus alleen per toetsregel het minimumcijfer van de toets in!
  (NB het minimumcijfer geeft aan vanaf welk resultaat de toets mag meetellen met het eindresultaat van de cursus. Het minimumcijfer zegt niets over de voldoende-grens. De voldoende-grens is centraal vastgelegd in een parameter).

TABBLAD DOCENTEN (scherm 1.1.09)

 1. Docentrollen bij een cursus gaan een steeds grotere rol spelen binnen de verschillende OSIRIS applicaties. Daarom kan het voorkomen dat een docent tot wel 5 rollen bij een cursus kan vervullen. Elke rol geeft dan andere rechten in bijvoorbeeld OSIRIS Catalogus of Blackboard/Brightspace. Haal een rol daarom pas weg als je zeker weet dat de docent niet meer betrokken is bij de cursus en overleg met het OSIRIS beheer als je twijfelt. Nadere uitleg over de rollen komt op een later tijdstip.
 2. Default is aangevinkt dat een docent ook aan de toets hangt. Daar waar een cursus meerdere docenten heeft kun je ervoor kiezen om alleen de docent die de cijfers invoert aan de toetsen te hangen. Advies: houd de default instellingen aan om zo min mogelijk extra werk te creëren.
 • EXAMINATOREN worden door de examencommissie benoemd. Het OSIRIS beheer zal m.b.vv. een datajob door het ISC ervoor zorgen dat de juiste examinatoren worden gekoppeld, je hoeft hier dus niet op te letten.
 • In het kader van OSIRIS Catalogus zullen op dezelfde wijze de rollen CURSUSINVOER en CURSUSCONTROLE aan de cursussen worden toegevoegd, zodra de roostergegevens in de cursus zijn verwerkt en vóordat de processen in OSIRIS Catalogus gaan draaien.
 • Belangrijk hierbij is dat óude docenten met al hun rollen zijn verwijderd en alleen de juiste/nieuwe docenten aan de cursus zijn gekoppeld.

TABBLAD DOEL & INHOUD (scherm 1.1.11)

 1. Als je zelf knipt en plakt in deze velden, doe dat dan via de klembord-opties (kopieer vanuit tekst, kopieer vanuit Word, etc.). Daarmee verwijder je ongewenste broncodes.
 2. Als dat niet lukt of de docent heeft geknipt en plaakt met verstopte broncodes, dan kun je de tekst selecteren en via opschonen ook weer ontdoen van onder-water-codes.
 3. De taal van de studiegids in het CMS bepaalt welk inhoudsveld wordt getoond: in de Nederlandstalige studiegids wordt het bovenste veld getoond. Als dit leeg is, verschijnt er dus geen tekst. Dus als een cursus alleen een Engelse beschrijving heeft maar in de Nederlandse studiegids moet komen staan, dan moet de Engelse beschrijving hier óok worden opgenomen.

TABBLAD MATERIALEN (scherm 1.1.12)

 1. De default instelling is nu Verplicht in plaats van Aanbevolen, dus bij elke nieuwe cursus wordt dat de default instelling. Bij het kopiëren van het cursusaanbod wordt de huidige instelling meegekopieerd.
 2. Het veld Omschrijving is nu echt bedoeld als toelichtingsveld.
 3. ISBN/Titel/Auteur, etc. wordt nu namelijk onderaan de pagina apart ingevoerd.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Previous Article WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN HET WIJZIGEN VAN CURSUSCODES VOOR ANDERE SYSTEMEN?
Next Article STATUS VAN DE CURSUS