OSIRIS

CONVENTIE-AFSPRAKEN FACULTEIT LETTEREN (CURSUS)

Updated on

De herkenbaarheid van gegevens is erg belangrijk. Daarom zijn er diverse "conventie-afspraken" gemaakt om uniformiteit binnen het  administratieve proces te creëren.

 • Deze conventies zijn op centraal niveau afgesproken.
 • Daarnaast gelden per faculteit faculteitsbrede conventie-afspraken.
 • Deze afspraken zijn nodig om processen herkenbaar te houden en snel zoeken mogelijk te maken.
 • De conventies zijn tevens bedoeld om gerichte selecties te kunnen maken, onder meer t.b.v. centrale managementrapportages, en i.v.m. de interfacing met Blackboard en Syllabus+.

Naast het onderscheiden van gegevens per faculteit is het voor de herkenbaarheid van de in OSIRIS gedefinieerde “organisatieonderdelen” ook zaak om binnen de gegevens van een bepaalde faculteit duidelijke conventies af te spreken en te hanteren.

In dit artikel worden diverse universitaire en facultaire conventies besproken. Uitgangspunt daarbij is: alle cursuscodes, cursusgroepen, studentgroepen, medewerkergroepen, externe bijvakken, examenprogramma's en BAMA-modules beginnen met een prefix, die de faculteit aanduidt. Voor ons is dat LET.

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2017.

CURSUSCODE

Conventie cursuscode

 • De totale lengte van de OSIRIS cursuscode is 16 karakters. Je hoeft deze 16 niet allemaal te gebruiken.
 • Elke cursus begint met een prefix die de faculteit aanduidt. Deze prefix bestaat uit drie posities alfanumeriek, gevolgd door een koppelstreepje (“-“, dash). De prefix is gelijk aan de codering voor de faculteiten. Voor ons is dit LET.
 • Bij het aanmaken van nieuwe coderingen, gebruikt de faculteit een eigen betekenisvolle codering voor het deel dat áchter de facultaire prefix wordt geplaatst.
 • In het deel ná de facultaire prefix (LET-) kunnen alle overige posities worden gebruikt . Om de opmaak van de codes zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten, en snelle selecties mogelijk te maken, gaan we bij het aanmaken van nieuwe codes als volgt verder:

Na LET- volgt de code van de opleiding (LET-ETC)

 • Gevolgd door de fase waarin de cursus staat geroosterd(LET-ETCB voor bachelorvakken, LET-ETCM voor mastervakken, of LET-ETCPM voor premastervakken, oF LET-ETCMI (soms ETCBMI) voor minorvakken die uitsluitend deel uitmaken van de faculteite minoren.)
 • Met aanvullend het jaar waarin de cursus staat geprogrammeerd (LET-ETCB1 = B1)
 • Gevolgd door een volgnummer waarin eventueel verwijzing naar een discipline kan worden opgenomen (LET-ETCB1102 British Culture and History (Engels, Bachelor jaar 1, de 2e 1 staat voor cultuurkunde en literatuur)

Algemeen

 • Er worden géén diakritische tekens gebruikt (zoals trema's of accenten).
 • Er worden géén spaties in de code gebruikt.
 • De volgende tekens worden ook niet gebruikt: +, #, $, *, ?, /, |, \, =, (, ), &, ^, %, @, !, ~, een punt en een komma, :, ; , {, }, [, ]. Dit  ter voorkoming van problemen in de interfacing.
 • Het suffix -13 (0f -14) mag op verzoek van Blackboard beheer niet meer worden gebruikt. Dit  ter voorkoming van problemen in de interfacing.

N.B.: bestaande codes die we kunnen hergebruiken hoeven niet veranderd te worden, het gaat erom bij de aanmaak van nieuwe codes de conventies zoveel mogelijk te volgen.

CURSUSGROEP

Een cursusgroep is: een groep met cursussen. Je kunt hierbij denken aan een overzicht van alle propeduesecursussen uit het eerste semester, of alle cursussen van en bepaalde docent.

Codering:

 • LET-
 • gevolgd door de afkorting van de opleiding, het organisatieonderdeel, of het onderwerp.
 • Na LET- zijn er nog 12 posities over, in totaal bestaat de code dus uit 16 posities.

Voorbeeld:

 • LET-ETC-2012PER3: cursusaanbod ETC 2012, aanvangsblok per 3
 • LET-CIW-TVB31415: taalverwervingsvakken CIW B3 2014-2015

EXTERNE RESULTATEN/VIJVAKKEN ELDERS

Externe vakken zijn vakken die buiten de Radboud Universiteit worden gevolgd: cursussen van de Universtieit Utrecht, of cursussen in het buitenland.

Individuele vakken zijn resultaten behaald aan/binnen de RU, anders dan via een reguliere cursus. Voorbeelden: United Netherlands, individuele leeslijst, etc.

Voor beide vakken geldt een coderingsconventie:

 • Externe resultaten worden volgens de richtlijnen van de cursuscodes van een code voorzien: LET-EXT-xxxxxxxx.
 • Individuele vakken worden op deze wijze worden aangeduid via LET-IND-xxxxxxxx.
 • De codering na de codes IND of EXT kan tot 8 karakters lang zijn.
Previous Article Frequently asked questions Osiris Teacher (Osiris Docent) - Faculty of Arts
Next Article WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN HET WIJZIGEN VAN CURSUSCODES VOOR ANDERE SYSTEMEN?