OSIRIS

Globale werking Brightspace koppeling

Updated on

Hier wordt de globele werking van de koppeling tussen OSIRIS en Brightspace beschreven. Er wordt begonnen met een algemene uitleg, gevolgd door wat een OSIRIS gebruiker moet instellen om de koppeling aan te sturen.

Doelgroep: Lokaal functioneel beheerders van OSIRIS en Blackboard. Andere gebruikers van OSIRIS kunnen bij deze personen terecht voor vragen.

De koppeling van OSIRIS naar Brightspace heeft grofweg 2 doelen:

  • Het aanmaken van course offerings en de daarboven en daaronder benodigde structuur in Brightspace
  • Het inschrijven van docenten en studenten op course offerings en groups in Brighspace

De koppeling is 'real time'. Dit houdt in dat alle (relevante) wijzigingen in OSIRIS direct (binnen een minuut) verwerkt worden in Brightspace.

Structuur Brightspace en mapping entiteiten

Om te begrijpen wat de koppeling doet is het belangrijk om te begrijpen hoe de structuur van Brightspace in elkaar zit. Onderstaande illustratie geeft dit schematisch weer.

Bovenstaande structuur toont alle zogeheten orgunits in Brightspace. Alle orgunits behalve organization, institution en section worden automatisch aangemaakt door de koppeling. Voor een beter begrip welk gegeven uit OSIRIS op welke plek terecht komt in Brightspace is onderstaande tabel opgenomen.

OSIRIS Entiteit
Brightspace entiteit
Faculteit Institution
Coördinerend onderdeel Department
Cursus Course template
Cursus - Aanvangsblok Course offering
Werkvorm Group Category
Werkvormgroep Group
Cursus - Docent Course offering enrollment (teacher)
Cursus- en toetsinschrijving Course offering enrollment (student)
Cursusinschrijving (inschrijving op werkvormgroep) Group enrollment (student)

Restricties

Voor het aanmaken van bovenstaande entiteiten gelden een aantal restricties. Deze worden in onderstaande tabel toegelicht.

Restrictie Toelichting
Cursus heeft status definitief De koppeling kijkt alleen naar definitieve cursussen. Vanaf het moment dat de cursus definitief is worden alle wijzigingen real time naar Brightspace gestuurd.
'Cursus naar LMS?' moet Ja zijn bij de cursus De koppeling kijkt alleen naar cursussen waarbij het veld 'Cursus naar LMS?' op Ja staat. Dit is dus HET veld om een cursus volledig uit Brightspace te houden.
'Groepen naar LMS?' moet Ja zijn bij de werkvorm De koppeling maakt alleen een groupcategory aan en groups als de bijbehorende werkvorm in het veld 'Groepen naar LMS?' de waarde Ja heeft.
Collegejaar is gelijk of groter dan huidig collegejaar De koppeling kijkt alleen naar cursussen in het huidige of het komende collegejaar. Wordt bij een oude cursus iets gewijzigd dan zal de koppeling daar niets mee doen.
Docent heeft op zijn minst 1 voor Brightspace relevante rol Een aantal van de OSIRIS rollen zijn relevant voor Brightspace. Alleen deze relevante rollen leiden tot een enrollment van de docent in Brightspace. Klik op de link onder deze tabel om te zien welke rollen uit OSIRIS tot welke rollen in Brightspace leiden.

Klik hier voor de tabel waarin de OSIRIS rollen gemapped worden met de Brightspace rollen.

Wijzigingen en verwijderingen

Zoals eerder beschreven wordt elke wijziging in OSIRIS direct doorgestuurd naar Brightspace. Dit wil niet per definitie zeggen dat voor elke wijziging die aan een cursus of aan een curusinschrijving wordt gedaan er ook in Brightspace een actie wordt gedaan. Bijvoorbeeld bij verwijderingen kunnen de gevolgen in Brightspace verstrekkend zijn. Om duidelijkheid te scheppen over welke wijzigingen en verwijderingen aan definitieve cursussen en aan cursusinschrijvingen leiden tot een wijziging in Brightspace is onderstaande tabel opgenomen. In deze tabel zijn alle mogelijke wijzig- en verwijderacties opgenomen met daarbij wat daarmee in Brightspace gebeurd.

Deelgebied in OSIRIS Actie in OSIRIS Consequentie in Brightspace
Algemene Cursusinformatie Naam van de cursus wijzigen Course offerings krijgen een andere name

Coördinerend onderdeel van cursus wijzigen Er gebeurt niets in Brightspace. Indien het gewenst is dat de Course template aan een ander Department komt te hangen kan dit handmatig gedaan worden door functioneel beheer van Brightspace. Een verzoek daarvoor kan door de facultaire ICTO ondersteuner ingediend worden via [email protected] .
Verder is het goed om te weten dat in OSIRIS het coördinerende onderdeel per collegejaar kan verschillen bij een cursus. Alleen bij het initieel aanmaken van de Course template wordt gekeken aan welk Department de Course template moet komen te hangen.

Cursus naar LMS? op Nee zetten, of cursus van Definitief naar Geconsolideerd zetten. Toekomstige wijzigingen in OSIRIS leiden niet meer tot wijzigingen in Brightspace. Als de course offering al bestaat zullen studenten die cursusinschrijvingen doen/krijgen nog wel doorgestuurd en verwerkt worden.

Cursus naar LMS? op Ja zetten, of cursus van Geconsolideerd naar Definitief zetten. Toekomstige wijzigingen in OSIRIS leiden wel weer tot wijzigingen in Brightspace EN huidige gegevens van de cursus worden opgestuurd (eventuele wijzigingen voor het op Ja zetten zullen dus ook doorgestuurd en verwerkt worden)

Cursus verwijderen Er gebeurt niets in Brightspace. Eventueel reeds aangemaakte course offerings blijven bestaan. Verwijderen kan indien gewenst handmatig in Brightspace door functioneel beheerders van Brightspace. De facultaire ICTO ondersteuner kan hiervoor een verzoek indienen bij functioneel beheer Brightspace.
Cursus - Blokken Aanvangsblok toevoegen Er wordt een extra course offering aangemaakt

Aanvangsblok verwijderen Er gebeurt niets in Brightspace. Eventueel reeds aangemaakte course offerings blijven bestaan. Verwijderen kan indien gewenst handmatig in Brightspace door functioneel beheerders van Brightspace. De facultaire ICTO ondersteuner kan hiervoor een verzoek indienen bij functioneel beheer Brightspace.
Cursus - Docent Toevoegen van een docent Docent wordt enrolled op de course offering(s) in Brightspace

Docent een andere rol geven (in feite een verwijdering + een toevoeging) Huidige enrollment van de docent wordt overschreven zodat docent de nieuwe rol krijgt

Docent verwijderen bij de cursus Er gebeurt niets in Brightspace. De docent kan, indien gewenst, met de hand unenrolled worden in Brightspace door de facultaire ICTO ondersteuner (met institution admin rechten).
Cursus - Werkvorm Werkvorm toevoegen Indien 'Groepen naar LMS?' voor die werkvorm op Ja staat wordt er een nieuwe groupcategory met groups aangemaakt (1 group voor elke werkvormgroep).

Werkvorm verwijderen Er gebeurt niets in Brightspace. Een eventuele overbodige groupcategory (inclusief de bijbehorende groups) kan eventueel handmatig verwijderd worden door de docent.

Groepen naar LMS? op Nee zetten Toekomstige wijzigingen aan de werkvorm of de werkvormgroepen worden niet naar Brightspace gestuurd. Als er een student zich inschrijft/wordt ingeschreven op een werkvormgroep dan zal die wijziging nog steeds doorgevoerd worden.

Groepen naar LMS? op Ja zetten Toekomstige wijzigingen in OSIRIS leiden wel weer tot wijzigingen in Brightspace EN huidige gegevens van de werkvorm en werkvormgroepen worden doorgestuurd en verwerkt.
Cursus - Werkvorm - Werkvormgroep
Werkvormgroep toevoegen Er wordt een extra group aangemaakt binnen de al bestaande groupcategory

Werkvormgroep verwijderen Er gebeurt niets in Brightspace. De group kan, indien gewenst, met de hand verwijderd worden in Brightspace door de docent.

Opmerking bij werkvormgroep wijzigen De description van de group wordt gewijzigd.
Student - Inschrijving op cursus Inschrijving op een cursus In OSIRIS bestaat een cursusinschrijving maximaal uit 3 onderdelen.
1: de student is eventueel ingeschreven op 1 of meerdere werkvormgroepen (werkvormgroepinschrijving)
2: de student is eventueel ingeschreven op 1 of meerdere toetsgelegenheden (toetsinschrijving)
3: indien de student op inschrijvingen heeft zoals beschreven bij 1 of 2 dan heeft de student ook een inschrijving op de cursus en sich (cursusinschrijving)

Indien Cursus naar LMS op Ja staat zal bij een cursusinschrijving (punt 3, dus ongeacht of student een werkvormgroepinschrijving of een toetsinschrijving heeft) de student enrolled worden op de bijbehorende course offering.
Indien Groepen naar LMS op Ja staat zal bij een werkvormgroepinschrijving de student enrolled worden op de bijbehorende group.

Uitschrijving op een cursus Indien de student op de hele cursus uitgeschreven wordt zal de student in Brightspace unenrolled worden op de course offering en op alle groups daarbinnen.

Inschrijven op een werkvormgroep Indien de student, nadat hij/zij al is ingeschreven op de cursus, alsnog wordt toegevoegd aan een bepaalde werkvormgroep dan zal de student in Brightspace enrolled worden op de bijbehorende group (mits Groepen naar LMS op Ja staat).

Wijzigen van een werkvormgroep Als de student in OSIRIS in een andere werkvormgroep geplaatst wordt zal de student in Brightspace unenrolled worden op de oude group en enrolled worden op de nieuwe group (mits Groepen naar LMS op Ja staat).

Uitschrijven op een werkvormgroep Als de student in OSIRIS wordt uitgeschreven voor een werkvormgroep dan zal de student in Brightspace unenrolled worden van de group (mits Groepen naar LMS op Ja staat).

Inschrijven op een toets In principe zijn toetsinschrijving niet relevant voor Brightspace. Als de student uitsluitend een toetsinschrijving heeft, maar geen werkvormgroepinschrijvingen, dan zal de student WEL op de course offering in Brightspace enrolled worden. De student heeft immers een cursusinschrijving (zie punt 3 bij de actie 'Inschrijven op een cursus') en heeft dus een relatie met de cursus.

Uitschrijven op een toets In principe zijn toetinschrijving niet relevant voor Brightspace. Zoals in de cel hierboven beschreven is heeft de student wel een enrollment voor een course offering als de student uitsluitend een toetsinschrijving heeft. Als de laatste toetsinschrijving verwijderd wordt, wordt ook de cursusinschrijving (zie punt 3 bij de actie 'Inschrijven op een cursus') bij de student verwijderd in OSIRIS. In Brightspace zal de student dan unenrolled worden voor de bijbehorende course offering.
Next Article Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Blackboard en de Brightspace koppeling?