OSIRIS

Osiris Docent - FAQ's Faculteit der Letteren

Updated

Hieronder staat een verzameling van de meest gestelde vragen over Osiris Docent.

Heb je vragen die hieronder niet beantwoord worden, of kom je er niet uit. Neem dan contact op met één van de Osiris specialisten bij de Faculteit der Letteren:
- Maarten Stam (Lokaal functioneel beheer Osiris), of
- Wies de Beijer (Key user Osiris)

E-mail: osiris@let.ru.nl of Tel.: 16225  

Wij geven graag een instructie over het gebruik van Osiris Docent!

Ik heb geen toegang tot OSIRIS Docent, wat nu?

• Als je na inloggen de melding krijgt "U bent niet verbonden aan een faculteit. Neem contact op met de

administratie", ben je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe docent bij de Faculteit der Letteren.

• Vraag je departementssecretaris om een autorisatie-aanvraag per mail door te geven aan de functioneel

beheerder (LFB) van OSIRIS voor de Faculteit Letteren via het mailadres: osiris@let.ru.nl.

• De LFB-er zal je dan autoriseren.

Waarom zie ik mijn cursus niet?

• Het kan zijn dat je niet als docent van deze cursus in OSIRIS staat.

• Neem contact op met de onderwijsadministratie die deze cursus beheert en vraag of ze je als docent willen

toevoegen.

• Het kan ook zo zijn dat u het selectiefilter links in het scherm moet aanpassen.

Hoe voer ik scriptiecijfers in?

• Het is de bedoeling dat docenten zelf scriptiecijfers invoeren.

• Je selecteert op tabblad 'Resultaat' de betreffende cursus en toets.

• Je komt dan in de studentenlijst waar u de resultaten kunt invoeren.

• Als je op 'Toon details' klikt wordt het scherm 'Onderwerp' zichtbaar onder het resultaat.

• Je kunt hier de scriptietitel invoeren (zowel in het Nederlandse als Engelse veld).

• Klik daarna op opslaan.

Hoe voer ik stagecijfers in?

• Sinds 1 november 2021 is de werkwijze omtrent het invoeren/beoordelen van stages gewijzigd. Je vindt hier

de werkinstructie: https://osiris.tutorials.ru.nl/m/LETTEREN/l/1462059-internship-grading-an-internship-within-osiris-case-osiris-zaak

Wat wordt bedoeld met "handmatig ondertekenen" en "elektronisch ondertekenen"?

Handmatig ondertekenen:

• Het is de bedoeling dat je bij handmatige ondertekening de cijferlijst met controlegetal in PDF getekend

inlevert bij de onderwijsadministratie.

• Deze actie zorgt ervoor dat de applicatie de ingevoerde resultaten doorstuurt naar de

resultaatverwerkingsmodule van de onderwijsadministratie (status "verzonden").

• Zodra de onderwijsadministratie deze resultaten heeft verwerkt (status "definitief" en "vastgesteld" ), ziet

de student het resultaat.

Elektronisch ondertekenen:

• Met behulp van de Tiqr-app (of Yubikey) kun je de resultaten meteen vaststellen. Ze zijn dan direct

zichtbaar voor de student. Osiris-Beheer kan je autoriseren voor het elektronisch ondertekenen.

Wat moet ik met "blanco" resultaten?

• Het CvB heeft bepaald dat studenten die als toetsdeelnemer staan geregistreerd maar niet aan je

tentamen hebben deelgenomen als resultaat een ND (niet-deelgenomen) moeten krijgen.

• Dit zorgt ervoor dat studenten in OSIRIS-student in de lijst van herkansingen automatisch een tweede

gelegenheid zien om zich voor te kunnen inschrijven.

Welke ALFA-NUMERIEKE resultaten kan ik invoeren?

• Per toets is een "resultaatschaal" ingericht, die aangeeft welke resultaten door jou kunnen worden

ingevoerd.

• Je kunt deze resultaatschaal raadplegen door op het vergrootglas-icoontje achter het in te voeren

resultaat te klikken.

Toetsresultaten alfanumeriek: NVD (niet-voldaan), ONV (onvoldoende), F (fraude), V (voldaan), VLD

(voldoende), ND (niet deelgenomen)

Pass-fail: NVD (niet-voldaan), V (voldaan), F (fraude), ND (niet deelgenomen)

Resultaat 'Fraude' wordt alleen ingevoerd door ondersteuners van de Examencommissie.

Welke NUMERIEKE resultaten kan ik invoeren?

• Per toets is een "resultaatschaal" ingericht, die aangeeft welke resultaten door jou kunnen worden

ingevoerd.

Toetsresultaten: 1,0 1,1 1,2 1,3 etc. tot en met 10.

• Op toetsniveau (deelcijfers) geldt dat met decimalen (1 decimaal achter de komma) gewerkt mag worden.

• OSIRIS berekent het eindcijfer zodra alle toetsen van een resultaat zijn voorzien.

• OSIRIS houdt rekening met de bij de toetsen opgegeven weging en minimum-cijfereis per toets (wat is het

minimum cijfer dat niet herkanst hoeft te worden en dus mag meetellen in het eindcijfer).

• Het eindcijfer wordt afgerond conform de hiervoor door het CvB uitgegeven rekenregels. Eindcijfers van

examenonderdelen worden uitgedrukt in hele of halve cijfers waarbij 6,0 als laagste voldoende geldt.

Daarbij gelden de volgende afrondingsregels (OER, artikel 4.2):

Tot .,25 wordt naar beneden afgerond op .,0

Van .,25 tot .,75 wordt afgerond op .,5 (uitzondering: een score van 5,5 en groter wordt afgerond naar 6,0)

Vanaf .,75 wordt naar boven afgerond op .,0

• Het eindcijfer heet in OSIRIS: 'geldend resultaat' = het resultaat waarvoor een student studiepunten

ontvangt.

Kan ik een toetsdatum/resultaat invullen zonder telkens opnieuw te hoeven intypen?

• Bij het veld 'Maak selectie' kun je alle studenten selecteren waarvoor je een resultaat wil invoeren. Als je

daar de toetsdatum invult zal OSIRIS deze toetsdatum voor alle geselecteerde studenten invullen.

• Op deze manier kan ook een bepaald resultaat gekopieerd worden. Je kunt dan bijvoorbeeld een 'V'

invoeren bij 'Resultaat' en dan krijgen alle geselecteerde studenten een V.

Ik ben te laat met het invoeren van mijn resultaten. Wat moet ik nu doen?

• De OER hanteert een nakijktermijn van 15 werkdagen. In periode 4 geldt voor propedeusecursussen een

nakijktermijn van 5 werkdagen i.v.m. het Bindend Studieadvies.

• Je hebt nog tot 40 dagen na de tentamendatum toegang tot de toets in Osiris Docent.

• Als je na deze 40 dagen resultaten wilt invoeren dien je contact op te nemen met de

onderwijsadministratie of met OSIRIS-beheer. Zij kunnen de toets dan 'vrijgeven'.

Kan ik resultaten wijzigen?

• Je kunt resultaten invoeren en opslaan. In opgeslagen resultaten kun je wijzigingen aanbrengen.

• Als de resultaten eenmaal zijn 'verzonden' , kun je nog 15 werkdagen een 'correctieresultaat' invoeren (het

cijfer wijzigen). Daarna kun je wijzigingen alleen via de onderwijsadminsitratie laten lopen.

Zie ook bij:  'Wat moet ik doen als ik een student na inzage een hoger resultaat wil toekennen?'

Wat moet ik doen als ik een student na inzage een hoger resultaat wil toekennen?

• Voor een cijfer dat reeds is verzonden naar de onderwijsadministratie kan door de docent tot 15

werkdagen een 'correctieresultaat' worden ingevoerd via de knop 'Corrigeer resultaat'.  

Deze knop is te vinden onder de drie zwarte bolletjes aan het einde van de resultaatrij.

• Je dient na de 15 werkdagen het nieuwe cijfer aan te leveren bij de onderwijsadministratie.

Kan ik de toetsinrichting van mijn cursus nog wijzigen?

• Na publicatie van de studiegids en OER is er geen wijziging in de toetsinrichting van de cursus meer

mogelijk.

Alleen in zeer urgente gevallen kun je een verzoek tot wijziging van de toetsinrichting indienen bij de Facultaire Examencommissie. Dit kan alleen vóórdat het eerste toetsmoment van de cursus plaatsvindt.

Kan ik studenten toevoegen?

• Dit is m.i.v. 1 september 2019 niet meer mogelijk. Studenten dienen zich uiterlijk 5 werkdagen vóór de

toetsdatum te hebben ingeschreven voor de toets. Indien een student dit niet heeft gedaan, kan hij of zij

niet deelnemen aan het tentamen. Deze regel geldt voor:

1. hertentamens waar in normale tijden een zaal en een surveillant voor moeten worden gereserveerd;

2. hertentamens vermeld onder punt 1 die in deze bijzondere corona tijd zijn omgezet naar een afname via

Brightspace en waarvoor het Stip de deelnemende groep studenten dient aan te leveren voor opname in

Brightspace.

Voor andere toetsvormen zoals een portfolio, essay, werkstuk of takehome tentamen met een

inleverdeadline geldt wel dat studenten zich zelf moeten schrijven voor de herkansing maar geldt geen

inschrijfdeadline van 5 werkdagen. De student moet zich wel zelf voor een dergelijke toetsvorm inschrijven

omdat dit noodzakelijk is om als docent een cijfer te kunnen invoeren in Osiris. Studenten worden hier

expliciet op gewezen. Is een student zich toch vergeten in te schrijven voor een andere toetsvorm dan

hertentamens punten 1 en 2 hierboven, dan kan de student zich melden bij de Stip Balie. De Stip Balie

medewerker zal de student dan alsnog inschrijven.

Wie zijn de "eigen studenten"?

• In het resultateninvoerscherm is het mogelijk om je "Werkvormgroep" te selecteren. Je vult in het

selectiefilter "Werkvorm" dan de waarde GRP in en in het filter "Werkvormgroep" het nummer van je

werkgroep. Daarna klik je op "Zoek".

• Het werkvormgroepsnummer komt overeen met je groep in Brightspace. Indien je twijfelt kan de

onderwijsadministratie vertellen welke groep van jou is.

Hoe ga ik om met vrijstellingen voor toetsen en/of cursussen?

• Vrijstellingen worden altijd formeel door de examencommissie toegekend en ingevoerd. Uiteraard doet de

commissie dat in de regel na advies te hebben ingewonnen bij de betreffende opleiding.

Kan ik de eindcijfers van mijn studenten inzien?

Je kunt verschillende rapporten draaien over jouw cursus.

• Klik naast de cursus (op het eerste scherm, dus niet in het resultaatinvoerscherm) op de zwarte bolletjes.

Je kunt hier kiezen voor verschillende rapporten waaronder het rapport "Afdrukken geldende resultaten

per cursus". Je krijgt dan de eindcijfers te zien.

Kan ik een excellijst met de resultaten maken?

• Selecteer de studenten. Klik op de knop "Acties" in het resultaatinvoerscherm. Je kunt hier kiezen voor de optie "Maak bestand".

Kan ik een presentielijst maken?

• Selecteer de studenten. Klik daarna op de knop "Acties" in het resultaatinvoerscherm. Je kunt hier kiezen voor de optie "Acties student".

Vervolgens kun je kiezen voor:

- Verstuur e-mail

- Pasfotolijst

- Presentielijst

Mijn naam staat niet goed vermeld in OSIRIS, hoe kan ik dat wijzigen?

• Je kunt je naamsvermelding alleen corrigeren of aanpassen in IDM.

• Je logt in op je persoonlijke IDM beheer-pagina via de volgende link: https://idm.ru.nl/

Waar kan ik terecht met vragen?

• Met vragen over tentamendata, toetsonderdelen, weging van toetsonderdelen, ontbrekende studenten,

groepsindelingen, etc. kun je terecht bij de medewerk(st)er van de onderwijsadministratie die het vak

verzorgt.

• Met vragen over de werking van OSIRIS Docent, inloggen, problemen bij invoeren, etc. kun je terecht bij de

lokaal functioneel beheerder Letteren Maarten Stam, of de key user Letteren, Wies de Beijer, kamer E7.27,

tel. 16225, e-mail: osiris@let.ru.nl.

• Link naar algemene werkinstructies Osiris-Docent: https://teacher.tutorials.ru.nl/

 

 

Previous Article [Internship] - Grading an internship within OSIRIS Case (OSIRIS Zaak)
Next Article Osiris - Teacher & Advisor - FAQ's Faculty of Arts